19.11.2018

Ko je zapravo nadležan za osiguranje tereta u kamionu?

Ekspert za osiguranje tereta prilikom transporta daje savete u ekskluzivnom intervjuu

(2)

Prema podacima Opšteg saveza nemačkih osiguravača (GDV) 70 procenata kamiona na nemačkim putevima je nepravilno ili nedovoljno osigurano. Pri tom je ispravno osiguranje transporta obaveza u skladu sa Uredbom o drumskom saobraćaju (StVO) i Trgovinskim zakonikom (HGB). Ali ko je konačno odgovoran za to: špediter, vozač ili isporučilac robe? I šta je zapravo bitno kod osiguranja tereta? Dragocene savete daje Alfred Lampen, ekspert, trener i autor o temi osiguranje tereta u logističkoj branši.

O čemu se radi kod osiguranja tereta?
Radi se u prvom redu o tome da roba ostane u vozilu, da se niko ne povredi i da se roba ne ošteti.


Svaka peta nesreća u kamionskom saobraćaju prema navodima GDV je „nesreća kao posledica izgubljenog tereta“. Pritom se godišnje dogodi oko 1600 teških udesa na nemačkim putevima i nastanu troškovi u trocifrenom milionskom iznosu. Šta se može učiniti protiv nedovoljnog osiguranja tereta?

Pošiljalac robe pritom ima najvažniju ulogu. Pretpostavimo da vozač dođe na mesto utovara i za određeni tovar ima neodgovarajuće vozilo, vozilo je pokvareno ili on nema pojas za pričvršćivanje tereta. Uprkos tome roba se utovari i stigne oštećena kod kupca. Klijent se žali, to je loše za poslovanje i sigurno nije u interesu isporučioca robe. Katastrofalno postaje kada su pri tom ugroženi ljudski životi. Na primer u slučaju neosiguranih rolni papira. Jedna jedina rolna je teška više tona. Prilikom naglog kočenja rolna ili neka druga roba silom inercije može dospeti van kontrole. Roba dospeva na ulicu ili se katapultira napred. Posledice su fatalne.

Ovde bi moglo biti od koristi uputstvo u kojem stoji da su potrebne podloge protiv klizanja i pojasevi kako bi se roba osigurala na odgovarajući način. To bi morao ranije obezbediti prevoznik, inače neće dobiti posao.

 

Postoje li ovakva uputstva? I ako postoje, ko proverava njihovo poštovanje?
Mnogi isporučioci robe ili klijenti iz industrije ili trgovine još uvek ovde nisu u potpunosti prepoznali svoju odgovornost jer ne raspolažu potrebnim informacijama. Drugi to, međutim, gotovo perfektno sprovode u delo: Hemijska industrija je ovde stroga. Ovde postoje sasvim precizni zadaci koji se moraju odraditi pre nego što kamion krene.

Gde mogu dobiti informacije o ispravnom osiguranju tereta?

 Možete se informisati i preko udruženja prevoznika i logističara.

Vozač bi trebalo da shvati da je najpre ugrožen on sam jer se teret nalazi direktno iza njega. U slučaju naglog kočenja teret leti napred. Tada je vozač prvi koji je pogođen. Ali, naravno, u sledećem koraku on ugrožava i druge ako neosigurani teret padne ili se katapultira na put ili druga vozila. Kada je to jasno, vozač će obratiti veću pažnju i na to da pravilno osigura teret. Otvor napred bi npr. uvek morao biti osiguran. Ove informacije bi obavezno morale biti prenete tokom obuke.

 

U intervjuu sa havarijskim komesarom  je rečeno da uzrok šteta prilikom transporta mogu biti i greške u ambalaži. Postoje li primeri za pogrešno pakovanje koji mogu prouzrokovati probleme sa osiguranjem tereta?
Roba koja je pričvršćena na paletama, ali ne popunjava paletu, na primer. Ako su kartonske kutije suviše labavo pričvršćene u streč foliju. Ili ako su samo palete, ali ne i upakovani komadi na njima, blizu jedne drugima i dođe do iznenadnog kočenja i teret se međusobno približi. Plastični kanisteri se na ovaj način mogu toliko deformisati da čepovi zbog pritiska izlete i izlije se tečnost, npr. opasan teret.


Postoji li nešto, kao npr. 5 osnovnih pravila za osiguranje tereta koje bi trebalo poštovati?

  1. Otvor napred bi trebalo blokirati prednjim panelom ili zateznim kaišem i paletom - i tako što će se povećati trenje uz pomoć podloge protiv klizanja.
  2. Ako imam teret koji se može prevrnuti, npr. stojeće rolne papira, moram ugraditi osiguranje protiv prevrtanja. Ovde prevrtanje mogu sprečiti pomoću ivičnih štitnika i specijalnih sredstava za učvršćivanje tereta.
  3. Kod tovara koji ne mogu pričvrstiti kaiševima, npr. pića u tetrapaku, potrebno mi je stabilno vozilo sa sertifikatom za stabilnost konstrukcije. Ako to nemam, moram odbiti utovar.
  4. Površina za utovar mora biti očišćena. To je jasno na primeru utovara granulata: Džak se ošteti, granulat ispadne i sledeći teret dolazi preko toga. Tako sve stoji takoreći na kugličnom ležaju. To znači: Moram redovno pomesti pod.

Još jedan momenat je komunikacija između nalogodavca i nalogoprimca. Ako špediter zna koja sredstva za osiguranje tereta mora doneti, može se i pripremiti za to. Na to u prvoj liniji mora uputiti otpremnik robe.

Preuzmi saopštenje za štampu
do vrha