Opšti uslovi poslovanja

Kontakt Centrala

1. Opšte

(1) Za sve isporuke i uslove iz ovog ugovornog odnosa važe isključivo sledeći uslovi. Obaveze i uslovi korisnika su čak i tada neobavezujući kada TIMOCOM to izričito ne zabranjuje. Ponuda TIMOCOM-a se odnosi isključivo na preduzeća u smislu čl. 14 Građanskog zakonika, za korišćenje u poslovne svrhe.

(2) TIMOCOM zadržava pravo na izmenu ili dopunu uslova na kraju svakog obračunskog perioda. TIMOCOM će korisnike informisati o izmenama na jasan način na formularu za plaćanje ili na tržištu. Smatra se da je korisnik saglasan sa izmenjenim uslovima ako ih u najkraćem roku, a najkasnije u roku od mesec dana od dana objavljivanja, ne odbije. U slučaju bezuslovnog plaćanja računa, saglasnost se smatra datom.

(3) Objašnjenja uz ugovor, dopune i izmene ugovora moraju biti u pisanoj formi, da bi bili delotvorni. Ukoliko se strane dogovore da trećem pravnom licu odobre korišćenje TIMOCOM tržište, tada druga strana daje tom korisniku punomoćje o primanju obrazloženja TIMOCOM-a.

(4) Kada se u ovom ugovoru spominju osobe (na primer korisnik), naziv se odnosi na oba pola, ženski i muški.

2. Predmet ugovora

(1) TIMOCOM daje korisniku pravo na upotrebu korisničke platforme (licence) uz periodičnu nadoknadu (u daljem tekstu: licenca). Obim licence zavisi od individualnih dogovora. TIMOCOM može korisniku, po svojoj proceni, da omogući pristup ovoj korisničkoj platformi, uz pomoć instaliranog softvera, kombinacije od korisničkog imena i lozinke ili uz pomoć interfejsa do postojećeg hardverskog i softverskog okruženja kod korisnika. Rad tržišta se zasniva na serverima koji su priključeni na internet, kojima je moguće pristupiti jedino putem onlajn veze. Sve onlajn usluge se prenose na izlaz rutera računarskog centra koji hostuje platformu.

Izuzetak je vreme kada serveri koje TIMOCOM koristi nisu dostupni iz tehničkih ili drugih razloga na koje TIMOCOM ne može da utiče ili vreme koje je neophodno za održavanje servera radi ispunjavanja ugovornih performansi, kod smetnji kod pristupa koje je nemoguće izbeći prema trenutnom stanju tehnike. TIMOCOM će planirane radove održavanja i nadogradnje po mogućstvu obavljati pre 07:30 h i nakon 18:00 h radnim danom (po srednjeevropskom i letnjem srednjeevropskom vremenu) i vikendom celodnevno. TIMOCOM može privremeno ograničiti ili prekinuti pružanje usluga ako je to neophodno za poštovanje državnih odluka ili zakona, održavanje integriteta sistema ili zaštite podataka.

(2) Ukoliko TIMOCOM korisniku stavi na raspolaganje pristup tržištu pomoću softvera, to se prema sopstvenom nahođenju može sprovesti npr. kao ponuda za preuzimanje ili preko App Store® Apple®, Google Play™ itd. Preuzimanje i instalacija softvera nisu deo usluge TIMOCOM-a, već to korisnik obavlja samostalno i na sopstvenu odgovornost. U slučaju odobrenja prava pristupa preko online registracije korisničkim imenom i lozinkom ili preko veb pristupa, TIMOCOM zadržava pravo da postavi određene zahteve u vezi sa sastavom lozinke, lični pojedinačni pristup poveže sa e-adresom koju je naveo korisnik ili primeni lokalna bezbednosna obeležja, kao što su postojeće tehnike autentifikacije operativnog sistema korisničkog krajnjeg uređaja.

(3) Izbor, nabavku i aktiviranje dostupnog hardvera i softvera i veze za prenos podataka vrši isključivo korisnik i to na sopstveni rizik. 

(4) TIMOCOM ima pravo da u okviru daljeg razvoja i optimizacije svojih proizvoda vrši izmene na istim, pod uslovom da iste ne dovedu do značajnih smanjenja performansi.

(5) TIMOCOM može korisniku preko tržišta prosleđivati informacije o ponudama, dobijenim saopštenjima ili transakcijama. TIMOCOM zadržava pravo da ograniči broj i trajanje objave i čuvanje ovakvih poruka.

3. Pravo korišćenja

(1) Ovim Ugovorom dato pravo korišćenja važi isključivo za individualno dogovoreni obim, npr. za određeni broj individualnih pristupa (naloga), transakcija ili dogovoreni obim podataka u poslovanju korisnika po poslovnoj jedinici navedenoj u ugovoru, samostalno ili nesamostalno, za tržište, i ne može se preneti na treća lica ili druge lokacije korišćenja. U slučaju korišćenja prava pristupa uz pomoć korisničkog imena i lozinke ili veb pristupa, za jedan nalog postoji samo jedno istovremeno korisničko pravo u jednom trenutku, kako u odnosu na krajnji uređaj i/ili pretraživač (konkurentska licenca).

(2) Pravo korišćenja se odnosi samo na unos i ispitivanje podataka specifičnih za poslovanje, u uobičajenom poslovanju. Svi podaci moraju biti tačni i moraju se dokazati na zahtev TIMOCOM-a. Zastareli ili nakupljeni podaci se moraju izbrisati ako ne postoji zakonska obaveza čuvanja. Nije dozvoljeno korišćenje za sledeće svrhe ili sadržaje:
a) neželjene poruke, kao što su, na primer, spam, masovni upiti, generalno oglašavanje i opšte ponude,
b) nezakonite svrhe, lažno predstavljanje, prevare i obmane,
c) kršenje prava, kao što su na primer, prava ličnosti, pravo na intelektualnu svojinu i prava na privatnost trećih lica,
d) organizovanje prikupljanja podataka naročito na način koji omogućava kreiranje profila drugih korisnika,
e) unos programskih kodova koji utiču na funkcionisanje uređaja ili ovog softvera,
f) sadržaji TIMOCOM-a ili treće strane koji, na primer, druge korisnike ometaju, opterećuju ili im nanose štetu kroz pozive na bojkot, lančane poruke, uhođenje, pretnje, uvrede, narušavanje ugleda, diskriminaciju, govor mržnje, nanošenje štete poslovanju, izraze seksualne prirode, slike brutalnosti, nasilja ili golotinje,
g) ponude za pružanje usluga za koje ne postoje neophodne dozvole ili odobrenja državnih organa, 
h) sadržaj koji je protivan zakonu ili moralu, ili za koji korisnik nije ovlašćen da ga prenosi.

(3) Podaci koje tržište stavlja na raspolaganje, smeju biti izvezeni isključivo putem dostupne funkcije za izvoz ili štampanje. Za automatizovano korišćenje tržišta, bilo da je to putem interfejsa, softvera drugog proizvođača, botova, skripti ili drugih pomoćnih sredstava koji odstupaju od standarda uobičajenih pretraživača, kao što su npr. Chrome™, Firefox® ili Internet Explorer, neophodna je pismena saglasnost TIMOCOM-a.

Sve ponude TIMOCOM-a koje garantuju neograničeno korišćenje po fiksnoj ceni podležu principu poštene upotrebe. Ovim principom TIMOCOM želi da za sve korisnike zadrži pravedan i kvalitetan doživljaj korišćenja. Zbog toga TIMOCOM zadržava pravo da preduzme odgovarajuće mere radi ograničavanja prava korišćenja korisniku ukoliko ovaj svojim ličnim ponašanjem opterećuje resurse TIMOCOM-a na način koji znatno ugrožava raspoložive kapacitete servera, protok ili kapacitet memorije. Ovakva ograničenja mogu nastupiti npr. u obliku ograničavanja broja upita ili transakcija u minuti za jedan nalog ili ograničenja memorije.

(4) TIMOCOM zadržava pravo da prekine vezu korisniku ka tržištu, kao i da automatski obriše podatke, ukoliko se na taj način sprečava ili prekida kršenje člana 3 (2) važećeg zakona ili dobrog ponašanja. Isto važi i ako korisnik tehnički ugrožava stanje softvera, aplikacije ili tržišta. Ako korisnik prijavljuje TIMOCOM-u sadržaj koji smatra protivzakonitim, prijava se mora obrazložiti. Nakon slanja prijave, korisnik dobija potvrdu. Odgovarajući korisnik koji je postavio prijavljeni sadržaj u tržištu, biće obavešten o prijavi njegovog sadržaja kao protivzakonitog putem e-pošte na adresu koju je naveo. Oba korisnika nakon završetka provere dobijaju saopštenje o odluci elektronskom poštom. Pogođeni korisnik odgovorom na tu e-poštu može dati prigovor na odluku. Ovaj prigovor će razmotriti pravno odeljenje TIMOCOM-a. Pogođeni korisnik će nakon završetka provere dobiti informaciju o odluci elektronskom poštom. Protiv svih odluka TIMOCOM-a iz ovog stav korisniku stoji na raspolaganju pravni put kod nadležnog suda. Pritom korisnici mogu podneti žalbu odgovarajućem koordinatoru za digitalne usluge u skladu sa čl. 53 Zakona za digitalne usluge zbog pretpostavljenog kršenja ovog zakona.

(5) Ukoliko korisnik zanemari ugovornu obavezu, naročito obavezu po tački 3 (1),(2) ili (8), tački 4 (1), tački 5 (2), ili (4) ili tački 7 (2) ili (3) ili nakon opomene ne ispoštuje ili propusti ispravku neke druge povrede ugovora, TIMOCOM se oslobađa obaveze pružanja usluge („blokada“), ali zadržava pravo na naknadu od suprotne strane. Ukoliko blokada zbog neke povrede ugovora od strane korisnika, kao što je opisano u ovom odeljku, traje duže od 14 dana, ugovor se nakon tog momenta smatra raskinutim.

(6) U svakom slučaju kršenja odredaba ugovora pod tačkom 3 (1) ili (2), ili tačkom 5 (2), (4) ili (5), korisnik snosi kaznu u visini od 12 mesečnih pretplata. Dokazivanje manjih šteta prepušta se korisniku.

(7) Korisnik je dužan da obavesti TIMOCOM o svakoj značajnoj promeni u trgovinsko-poslovnom registru preduzeća odmah po saznanju o nastaloj promeni. Ovo se posebno odnosi na konverzije, promene adrese, kao i ispisivanje ili upisivanje ovlašćenih lica koja zastupaju preduzeće u trgovinsko-poslovni registar.

(8) Korisnik je obavezan da neophodne i zakonom propisane dozvole, osiguranja, licence ili registracije potrebne za njegovu delatnost, drži ažuriranim i spremnim za dostavljanje TIMOCOM-u. 

3a. Pravo korišćenja pretrage preduzeća

(1) Pretraga preduzeća odobrava korisniku, ako je dogovoreno, mogućnost pregleda postojećih podataka firmi koje su korisnici tržišta.

(2) Korisnik može takođe da pruži podatke svog preduzeća u tržištu drugima na uvid. Pristup detaljnijim podacima drugih preduzeća korisnik dobija nakon unosa podataka sopstvenog preduzeća.

(3) Podaci se nude u obimu koji je uobičajen u redovnom poslovanju. Najstrožije je zabranjeno kopiranje banke podataka, delimično ili u celosti. Korisnik se upozorava da podatke koje je objavio na tržištu, a koji mogu sadržati i lične podatke, mogu preuzeti drugi korisnici i sačuvati ih. TIMOCOM osim ugovornih ograničenja ima i mogućnost da stvarno utiče na čuvanje, trajanje čuvanja i korišćenja od strane korisnika.

(4) Podaci moraju biti aktuelni. Ukoliko TIMOCOM dobije saznanja o nepotpunostima ili nepravilnostima podataka korisnika, TIMOCOM ga može izvestiti o toj grešci. Ukoliko korisnik ne ispravi ili dopuni svoje podatke u roku od 7 dana od primanja informacije od strane TIMOCOM-a, TIMOCOM je ovlašćen od strane korisnika, ali nije obavezan, da promeni ili dopuni njegove podatke u njegovo ime i odgovoran je u skladu sa zvaničnim podacima Agencije za privredne registre.

(5) TIMOCOM zadržava pravo kod kršenja navedenih odredbi (3) i (4), da blokira podatke korisnika kao i pristup pretrazi preduzeća.

(6) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3b. Pravo korišćenja Aplikacije Tereti i Tovarni prostor

(1) Aplikacije Tereti i Tovarni prostor omogućavaju korisniku, ukoliko je tako dogovoreno, pojedinačan unos ponuda vozila i ponuda tereta, kao i pretragu ponuđenih kapaciteta vozila i tereta, za međunarodni drumski transport preko tržišta.

(2) Unos mora da bude potpun, jednostavnim fontom bez dodatnih razmaka ili nekih drugih znakova namenjenih isključivo za naglašavanje i sa ispravnim podacima u predviđenim poljima za unos. TIMOCOM zadržava pravo da unose podataka, koji ne ispunjavaju te kriterijume, odnosno smernice iz tačke 3 stava 2, automatski izbriše.

(3) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3c. Pravo korišćenja Aplikacije Rute i troškovi

(1) Aplikacija Rute i troškovi omogućuje korisniku, ako je dogovoreno, online slanje podataka korisniku za prikaz na mapi i obračun troškova. Svi prikazi mapa su – kao i sve mape – podložni stalnim promenama i nikad ne oslikavaju stvarnost u potpunosti. TIMOCOM dakle nije odgovoran za tačnost prikaza mapa i drugih podataka. Ugovorna obaveza TIMOCOM-a je ograničena na pružanje, obradu i vizualizaciju podataka za korisnika.

(2) Podaci i informacije prikazani u aplikaciji Rute i troškovi se dobijaju od trećih lica. TIMOCOM zadržava pravo raskida ugovora u slučaju netačnog ili ne pravovremenog samostalnog dobavljanja, osim ako korisnik može da dokaže TIMOCOM-ovu krivicu.

(3) Aplikacija Rute i troškovi prilikom pretrage odredišta može praviti prioritete prema navedenim nazivima mesta ili poštanskim brojevima. Pri tome je moguće dobiti rezultate pretrage sa drugačijim nazivima mesta ili višestrukim ponavljanjem. TIMOCOM ne duguje ispravni automatski izbor željenog mesta kroz program. TIMOCOM takođe ne preuzima garanciju za ispravnost i potpunost u vezi sa srodnim podacima kao npr. poštanski brojevi, podaci o ulicama ili drugih dodatnih informacija. Mape su podložne promenama u zavisnosti od tehničkog stanja. Ne postoji garancija za podatke, kao ni za potpunu ispravnost i stanje mapa.

(4) Materijal mapa i drugi srodni podaci (satelitski snimci, informacije o putarinama, saobraćajna ograničenja, POI, itd.) se dobijaju od davaoca licence. Mape, korišćeni podaci i funkcije su zaštićeni autorskim pravima i isključivo su vlasništvo TIMOCOM-a i/ili njegovih davalaca licenci i partnera i osigurani su međunarodnim ugovorima i drugim zakonima zemlje u kojima se koriste. TIMOCOM garantuje korisniku neprenosivu, neisključujuću podlicencu takvih mapa, koje se koriste u TIMOCOM-ovim proizvodima, isključivo za internu upotrebu korisnika. Korisnik ne sme da kopira, rastavi, izdvoji, promeni ili napravi proizvode izvedene iz tih mapa. Korisnik ne sme da izvede izvorni kod, izvorne datoteke ili strukturu mapa u potpunosti ili delimično, kao ni da pokuša takav izvod, bilo preko ponovne konstrukcije, rastavljanja, dekompilacije ili na druge načine. Korisnik ne sme da koristi proizvode za vođenje uslužnog poslovanja ili u bilo koje druge svrhe, koje uključuju preradu mapa od strane bilo koje druge osobe ili entiteta. Korisnik ne dobije prava vlasništva, oni ostaju kod davaoca licence. Napomena o copyright-u, podacima izvora ili vlasništvu mapa u ili na mapama, ne sme biti promenjena, sakrivena ili izbrisana.

(5) Ukoliko treći dobavljači, koji su postojali pri potpisivanju ugovora, povećaju cene prema TIMOCOM-u, TIMOCOM ima pravo da cene odnosno licence koje se plaćaju srazmerno poveća za korisnika. Povećanje cene stupa na snagu 4 nedelje pre prvog u mesecu po dobijanju obrazloženja. Ukoliko povećanje cene za korišćenje aplikacije Rute i troškovi premaši 10% u jednoj kalendarskoj godini, korisnik ima pravo na vanredni raskid ugovora, koje se može iskoristiti u roku od 2 nedelje nakon obaveštenja o povećanju cene.

(6) TIMOCOM zadržava pravo da, prema sopstvenoj proceni, u svako doba modifikuje, proširuje, izbriše ili ponovo uredi prikaze mapa i elemente podataka, uključujući i mogućnosti i specifikacije za prikaz mapa i dodatne funkcije u vezi sa mapama. TIMOCOM nije u obavezi da dostavi ili izvršava radove na održavanju, ispravljanju grešaka, korekturama (patch), ažuriranju (update) ili poboljšanju (upgrades).

(7) Dodatno važe ovi uslovi za krajnjeg korisnika (HERE Uslovi korišćenja) kao i Izjava o zaštiti podataka (HERE Zaštita podataka).

(8) Sadržaji i funkcije se ne smeju koristiti za integrisanje u postojeći sistem vozila, kao ni za senzoriku ili automatizaciju sopstvenih funkcija vozila. Isto važi i za senzoriku i za automatizaciju sopstvenih funkcija vozila.

(9) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

Nokia service terms Pravo korišćenja funkcije Praćenje vozila

(1) Aplikacija Praćenje vozila omogućuje korisniku, ukoliko je to dogovoreno, pristup funkciji za praćenje kojom on postojeće podatke o svojim vozilima dobijene radio ili satelitskom vezom, kao što su npr. podaci o položaju Global Positioning Systems (GPS) sa postojećih uređaja za praćenje ili senzorske podatke drugih sistema vozila šalje u Tržište (u daljem tekstu: Otpremanje) i osim toga ih prikazuje samom sebi ili drugim korisnicima Tržišta (u daljem tekstu: Posmatrač) uz pomoć ograničenog odobrenja. Takođe aplikacija Praćenje vozila omogućuje posmatraču prikaz ovakvih podataka sa uređaja za praćenje u vozilima drugih korisnika, nakon što su za to dobili odgovarajuće odobrenje. Neophodni sastavni element za prikaz ovakvih podataka je ugovor sa nekim ponuđačem telematskog sistema za otpremanje, kao i licenca za aplikaciju Rute i troškovi ili neka slična odgovarajuća alatka za prikaz kartografskih podataka koju podržava interfejs Tracking TIMOCOM-a.

(2) Korisnik se obavezuje, ukoliko je odobrio posmatraču prikaz podataka telematskog sistema njegovog vozila, da će te podatke staviti na raspolaganje neprekidno tokom dogovorenog vremenskog perioda u skladu sa trenutnim stanjem tehnike. Korisnik je sam odgovoran za ispravan i pravovremen prenos podataka na TIMOCOM.

(3) Korišćenje i obrada podataka sa telematskih sistema u tuđim vozilima koje korisnik nije trajno iznajmio ili uzeo na lizing, nije dozvoljeno, ukoliko se to ne odigrava u okviru odobrenja u skladu sa odeljkom 1 između 2 korisnika Tržišta. Za otpremanje telematskih podataka podizvođača koji stalno ili gotovo redovno rade za korisnika potrebna je saglasnost TIMOCOM-a. U slučaju kršenja ovog stava TIMOCOM ima pravo da blokira podatke tog telematskog sistema.

(4) Podaci o poziciji se smeju koristiti isključivo za koordinaciju angažovanja praćenih vozila, odnosno telematskih sistema u okviru namene usluge. Nije dozvoljeno označavanje priključenih telematskih sistema u okviru usluge stvarnim imenima fizičkih lica (npr. imenom vozača).

(5) Korisnik pre početka korišćenja obaveštava sva lica opremljena telematskim sistemom o datoj saglasnosti za obradu podataka od strane TIMOCOM-a, vrsti obrađenih podataka, svrsi i trajanju obrade, preduzećima koja učestvuju u obradi podataka, kao i o mogućnosti prekida prenosa podataka.
Ukoliko zakoni primenljivi na korisnika zahtevaju saglasnost lica opremljenih telematskim sistemom, korisnik će obezbediti sve neophodne saglasnosti ili prema odgovarajućem primenljivom zakonu eventualno dozvoljene alternative (npr. kolektivne ugovore) u pisanoj formi. Korisnik je obavezan da odgovarajuće dokaze čuva dve godine po okončanju trajanja ugovora i da na zahtev njihov original dostavi TIMOCOM-u.

(6) Ukoliko korisnik prekrši propise o zaštiti podataka, pre svega iz gore pomenutih stavova 4 ili 5, TIMOCOM ima pravo da momentalno otkaže ugovor sa posmatračem, odnosno korisnikom. Korisnik oslobađa TIMOCOM svih obaveza, koji rezultuju u vezi sa ili iz nepoštovanja propisa o zaštiti podataka, pre svega iz gore pomenutih stavova 4 ili 5, od strane korisnika.

(7) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3e. Pravo korišćenja Aplikacije Tenderi

(1) Aplikacija Tenderi daje korisniku, ako je dogovoreno, mogućnost oglašavanja stalnih naloga u oblasti transporta i logistike ciljnoj grupi koju je sam izabrao (u daljem tekstu: Raspisivač tendera), odnosno davanja ponuda na određenom tenderu (u daljem tekstu: Ponuđač). Aplikacija Tenderi omogućava korisniku opis ponuda, njihovo prikupljanje za pripremu samostalnog potpisivanja ugovora, obradu i slanje.

(2) Pravo korišćenja za raspisivača tendera počinje prijemom uplate na prvi račun TIMOCOM-a ili odobrenjem pristupa aplikaciji Tenderi preko TIMOCOM-a.

(3) Tender ne predstavlja obavezujuću ponudu, već poziv za davanje ponuda i ne obavezuje na zaključenje ugovora. Oglašivač prima k znanju da se ponuda cene odnosi isključivo na uslugu koju je ponudio. Važeći ugovor se može zaključiti tek nakon saglasnih izjava ponuđača tovara i ponuđača usluge prevoza.

(4) Ponuđač je vezan svojom ponudom na period od 1 meseca po isteku tendera.

(5) TIMOCOM zadržava pravo da vrši proveru tenderske ponude najduže 2 radna dana nakon objavljivanja, kao i da vrši proveru ponuda ponuđača na ispravnost, potpunost i logičnost. Ponuda se smatra nelegitimnom u slučaju da krši važeća prava ili vladine zabrane, prava trećih lica ili dobre običaje. Ponuda se smatra nepotpunom kada nedostaju značajni ugovorni delovi ili neophodne informacije kao npr. odgovarajuća odobrenja ili licence za izvođenje. Ponuda se smatra npr. neodlučujućom ukoliko npr. dominira reklamna komponenta ili ukoliko se odnosi isključivo na pojedinačni transport.

(6) Ukoliko TIMOCOM čak i naknadno utvrdi da je tačka 5 prekršena od strane ponuđača ili raspisivača tendera, zadržava pravo da obriše tender iz aplikacije Tenderi, da ga obustavi ili da ga ne objavi, uz zadržavanje prava na nadoknadu.

(7) TIMOCOM zadržava pravo da objavi isključivo one tenderske ponude u aplikaciji Tenderi koje poseduju najmanje prosečni bonitet priznatog kreditnog biroa i protiv koga nema poznatih okolnosti koje bi mogle konkretno ugroziti finansijsko odvijanje tendera. Prosečna ocena boniteta odgovara npr. približno indeksu većem od 300 kod Creditform e.V. u Nemačkoj, „B” kod Euler Hermes Kreditversicherungs-AG ili „R“ kod Coface AG u Evropi. Ukoliko vrednost boniteta tender-nalogodavca opadne ispod ove vrednosti tokom trajanja tendera, ili ukoliko TIMOCOM primi informacije o okolnostima koje mogu ugroziti naknadnu isplatu objavljenih tendera, TIMOCOM može ponudu od trenutka saznanja o umanjenoj oceni okončati ili suspendovati do rešavanja umanjenog boniteta.

(8) TIMOCOM ima pravo da preuzme prenos ponuda ka tenderu ili istovremenu procenu tendera radi poravnanja zahteva za ovaj tender od strane TIMOCOM-a.

(9) TIMOCOM ima poseban prostor za pitanja potencijalnih ponuđača za određeni tender. TIMOCOM zadržava pravo da produži vreme trajanja tendera za ono vreme koje je potrebno odgovoriti na pitanja koja zahtevaju više od jednog radnog dana. TIMOCOM takođe zadržava pravo da izbriše unose koje krše propise tačke 3 stava 2 ovih uslova.

(10) Za sve podatke i ponude nekog korisnika u okviru tendera koje TIMOCOM objavi ili prosledi preko aplikacije Tenderi, odgovoran je isključivo taj korisnik. TIMOCOM ne garantuje za te unose ili ispunjavanje ugovornih obaveza ugovora kao ni za tajnost informacija proisteklih iz istih i sam ne predstavlja ugovornu stranu. TIMOCOM ne odgovara za unose ili mogućnosti ponuđača, naročito ukoliko se unose na molbu tender-nalogodavca.

(11) TIMOCOM zadržava pravo na brisanje unosa od strane ponuđača kao i na odbijanje prosleđivanja, ukoliko dođe do činjenica koje ukazuju na direktno ugrožavanje performansi ponuđača, odnosno, ukoliko postoje zakonski ili regulacioni razlozi koji će ga onemogućiti da sam ispuni tendersku obavezu. TIMOCOM ima pravo na brisanje i onih unosa ili na odbijanje prosleđivanja takvih unosa, koji ne posluju na sopstveno ime i ne koriste sopstveni račun.

(12) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Ugovorni odnos alternativno može da bude obrazložen pojedinačnim istupanjem i završava se automatski završetkom tendera, bez neophodnog raskida. Pravo upotrebe ponuđača koji je pozvan na učešće na tenderu od strane tender-nalogodavca se završava sa okončanjem perioda za ponude, bez potrebe za posebnom najavom okončanja, inače proisteklo iz Ugovora o licenci.

3f. Pravo korišćenja Aplikacije Skladišta

(1) Aplikacija Skladišta omogućuje korisniku, ako je dogovoreno, nuđenje skladišnih kapaciteta i uvid u ponuđene skladišne kapacitete. Objava ponuda se može vršiti kako putem Tržišta, tako i putem javno dostupne početne stranice TIMOCOM-a, kao i preko drugih platformi TIMOCOM-a.

(2) Zastareli podaci moraju da budu momentalno obrisani. Unos mora da bude potpun, jednostavnim pismom bez dodatnih razmaka ili nekih znakova za naglašavanje i sa ispravnim podacima u predviđenim poljima za unos. TIMOCOM zadržava pravo da unešene podatke, koji ne ispinjavaju ove kriterijume ili zahteve iz tačke 3 stava 2, automatski izbriše.

(3) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3g. Pravo korišćenja aplikacije Berza tereta

(1) Aplikacija zatvorena berza tereta omogućuje korisniku, ako je dogovoreno, sastavljanje sopstvenih zatvorenih grupa u okviru Tržišta. U ovakvoj zatvorenoj berzi tereta postoji pravo na unos pojedinačnih kapaciteta vozila i ponuda tereta, kao i na pretragu tamo ponuđenih kapaciteta vozila i tereta, za međunarodni drumski transport isključivo za grupu koju je odobrio inicijator.

(2) Izbor i upravljanje ovlašćenim učesnicima je obaveza inicijatora odgovarajuće grupe. Za korišćenje aplikacije i prikaz sadržaja u Tržištu može biti potrebno da se ugovore dodatne licence. Za korišćenje i učešće u zatvorenoj berzi tereta može biti potrebno ugovaranje dodatnih licenci.

(3) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3h. Pravo korišćenja Interfejsa

(1) TIMOCOM preko interfejsa može korisnicima omogućiti vezu između postojećih trećih sistema kod korisnika i Tržišta.

(1.1) Interfejs berza tereta omogućuje korisniku, ako je dogovoreno, razmenu podataka između sistemskog softvera korisnika za upravljanja transportom i Tržišta.

(1.2) Interfejs tracking omogućuje korisniku, ako je dogovoreno, razmenu podataka između postojećeg softvera korisnika i Tržišta. Odredbe o zaštiti podataka aplikacije tracking se primenjuju analogno i u vezi sa telematskim podacima.

(1.3) Interfejs transportni nalozi omogućuje korisniku, ako je dogovoreno, razmenu podataka između trećeg sistema koji primenjuje korisnik i Tržišta.

(1.4) Interfejs praćenje pošiljke omogućuje korisniku, ako je dogovoreno, razmenu podataka između sistemskog softvera korisnika za upravljanja transportom i Tržišta.

(1.5) Interfejs profili preduzeća omogućuje korisniku, ako je dogovoreno, razmenu postojećih podataka o firmi korisnika Tržišta između Enterprise Ressource Planning System koji postoji kod korisnika ili nekog softvera sa uporedivim funkcijama i Tržištem. TIMOCOM zadržava pravo na ograničenje usluge u pogledu formata, volumena i količine dokumenata. Pretpostavka za korišćenje ovih interfejsa je ugovaranje dodatnih licenci za Tržište.

(2) Nije sadržana grafička korisnička površina. Za prikaz sadržaja Tržišta može biti potrebno da se ugovore dodatne licence. Korisnik obezbeđuje da sva lica koja koriste mogućnosti interfejsa budu licencirana ličnim individualnim pristupom u okviru Tržišta TIMOCOM-a. Bez dogovorenog ličnog individualnog pristupa, lica nisu ovlašćena da koriste interfejs i Tržište, kao ni da budu navedena kao kontakt za konkretnu transakciju.

(3) Povezivanje postojećeg nezavisnog sistema korisnika na interfejs i time na Tržište obavlja se u sopstvenoj odgovornosti korisnika. TIMOCOM može korisniku da pomogne stavljanjem na raspolaganje tehničkog opisa interfejsa. Tehnički opis nije sastavni deo ovog ugovora. Ne garantuje se da se tehnički opis može koristiti bez prethodnog poznavanja interfejsa.

(4) TIMOCOM namerava da stalno unapređuje svoje interfejse, što se može odraziti i na povratnu kompatibilnost interfejsa. Kod unapređenja sistema, TIMOCOM će uzeti u obzir uobičajene tehničke standarde. U slučaju modifikacije, TIMOCOM će korisnika nove verzije interfejsa informisati na odgovarajući način. TIMOCOM na zahtev šalje aktuelni tehnički opis interfejsa.
Na pisano saopštenje TIMOCOM-a korisnik će najkasnije 6 meseci nakon slanja ovog saopštenja preći na najnoviju verziju interfejsa.

(5) Povezivanje postojećeg nezavisnog sistema korisnika na interfejs i time na sistem TIMOCOM-a obavlja se u sopstvenoj odgovornosti korisnika. On će se pobrinuti da stvori tehničke pretpostavke za povezivanje nezavisnog sistema na promenjeni interfejs. Oba partnera se obavezuju da interfejs implementiraju što je moguće robusnije i jednostavnije za održavanje. TIMOCOM će prilagođavanja i izmene na interfejsu uraditi što je moguće kompatibilnije kako bi minimizirao troškove prilagođavanja za klijenta.

(6) TIMOCOM će 6 meseci pre deaktiviranja dosadašnjeg interfejsa o tome pismeno obavestiti korisnika.
Ukoliko korisnik ne izvrši potrebna prilagođavanja, ne može se isključiti da se funkcija više neće moći koristiti. U ovom slučaju TIMOCOM je oslobođen obaveze pružanja usluge, ali zadržava pravo na naknadu od suprotne strane. Odstupanja od gore navedenog vremena reakcije mogu nastati ako zakonski propisi zahtevaju sprovođenje u nekom ranijem momentu, ako su potrebna sigurnosna prilagođavanja kako bi se zaštitio sistem korisnika ili TIMOCOM-a ili ako su potrebne ispravke grešaka koje (ponovo) uspostavljaju garantovani obim usluga.

(7) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3i. Pravo korišćenja „Usluga upravljanja dokumentima“ (Dokumentenmanagement-Service)

(1) Tržište omogućuje korisniku, ukoliko je to dogovoreno, pristup „Uslugama upravljanja dokumentima“ (u daljem tekstu: DMS) preko kojeg može i drugim korisnicima staviti na raspolaganje dokumente preko Tržišta (u daljem tekstu: Otpremanje). TIMOCOM zadržava pravo na ograničenje usluge u pogledu formata, volumena i količine dokumenata. Preporučuje se da se prilikom otpremanja za odgovarajuću delatnost uzmu u obzir neophodna i zakonski propisana dokumenta. 

(2) Dokumenti koje je preneo korisnik se šifrirano memorišu u EU. Prijem podataka se obavlja putem preuzimanja od strane korisnika ovlašćenog za to, pri čemu prava na njih zadržava korisnik koji ih je poslao.

(3) DMS nije zamena za elektronski arhiv podataka i treba naglasiti da TIMOCOM ne vrši vremenski neograničeno čuvanje dokumenata bezbedno od revizije. Za pridržavanje eventualnih obaveza čuvanja koje se odnose na poruke odgovornost snosi isključivo korisnik. Po prestanku važenja prava korišćenja, korisnik mora da računa sa brisanjem dokumenata koje je preneo, bez prethodnog obaveštenja.

(4) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3j. Pravo korišćenja Aplikacije Transportni nalozi

(1) Aplikacija Transportni nalozi omogućuje korisniku, ukoliko je dogovoreno, otpremanje, obradu, slanje i prikaz izjava i dokumenata radi dokumentovanja i podrške zaključenju ugovora o transportu sa nekom drugom ugovornom stranom. Osim toga korisnik može u Tržištu sačiniti obrasce, obraditi formulare, komentarisati i čuvati izjave. TIMOCOM može korisniku staviti na raspolaganje dosadašnje transakcije u obliku pregleda.

(2) Druge ugovorne strane mogu biti korisnici Tržišta kao i treća lica koje navedu sami ponuđači tovara. Takva treća lica slanjem dokumenata ili izjava ne dobijaju sopstveno pravo korišćenja Tržišta.

(3) U formularima iz tehničkih razloga pojedini podaci mogu biti unapred podešeni. Prethodno podešavanje nije preporuka TIMOCOM-a. Korisnik će ove podatke u slučaju potrebe prilagoditi na sopstvenu odgovornost. Individualnim jezičkim podešavanjima korisnika u Tržištu mogu se promeniti naslovi i opisi u okviru nekog formulara i zbog toga oni mogu odstupati između pošiljaoca i primaoca neke izjave. Naslovi i opisi u formularima kao i njihovi prevodi služe isključivo kao pogodnost za odgovarajućeg korisnika i predstavljaju neobavezujuće predloge formulacije TIMOCOM-a. Korisnici će se sami dogovoriti o tumačenju ovakvih pojmova u naslovima i opisima u formularu. Jezičko podešavanje sastavljača formulara služi kao podrazumevano podešavanje za dokumente označene kao „obavezujući“.

(4) Korisnik je svestan toga da se u slučaju davanja saglasnih izjava u vezi sa bitnim sastavnim elementima nekog transporta u okviru aplikacije Transportni nalozi zaključuje važeći ugovor između učesnika sa potvrđenim pravima i obavezama.

(5) TIMOCOM može pružiti podršku korisniku prilikom izvršenja obaveze čuvanja podataka. Radi toga TIMOCOM može prikupljati, čuvati i obrađivati podatke koji nastanu prilikom transakcija do isteka 10 poslovnih godina. Za poštovanje eventualnih obaveza čuvanja podataka odgovoran je isključivo korisnik. TIMOCOM nudi funkciju izvoza podataka kako bi korisniku omogućio njihovo posebno čuvanje. TIMOCOM zadržava pravo da shodno Fair-Use principu u skladu sa tačkom 3.3 ovih uslova ograniči korišćeni memorijski prostor za čuvanje transakcija, dok se za veći potrebni prostor mora postići poseban dogovor. Ukoliko korisnik zahteva pristup ovim sačuvanim podacima odnosno njihovo izdavanje nakon okončanja korisničkog ugovora, TIMOCOM ima pravo da takav pristup odobri, odnosno da podatke izda tek nakon primerene naknade troškova kao i još neplaćenih potraživanja iz ovog ugovora o licenci.

(6) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3k. Pravo korišćenja digitalnog odvijanja transporta

(1) Digitalno odvijanje transporta omogućuje korisniku, ako je dogovoreno, slanje predloga cene ponuđaču tereta i komentara u vezi sa tim u okviru sistema pametne logistike.

(2) Predlog cene se zasniva na podacima navedenim u ponudi i predstavlja osnov za pregovore radi zaključenja konkretnog špediterskog ugovora. Predlog je povezan sa izabranim obavezujućim rokom, nakon kojeg se stranama ostavlja na volju da li će nastaviti pregovore ako nije već postignut dogovor. U okviru roka korisnik je vezan za svoj predlog cene. Za ponuđača tereta je prijem predloga cene neobavezujući.

(3) U formularima iz tehničkih razloga pojedini podaci mogu biti unapred podešeni. Prethodno podešavanje nije preporuka TIMOCOM-a. Korisnik će ove podatke u slučaju potrebe prilagoditi na sopstvenu odgovornost. Individualnim jezičkim podešavanjima korisnika u Tržištu mogu se promeniti naslovi i opisi u okviru nekog formulara i zbog toga oni mogu odstupati između pošiljaoca i primaoca neke izjave. Naslovi i opisi u formularima kao i njihovi prevodi služe isključivo kao pogodnost za odgovarajućeg korisnika i predstavljaju neobavezujuće predloge formulacije TIMOCOM-a. Korisnici će se sami dogovoriti o tumačenju ovakvih pojmova u naslovima i opisima u formularu. Jezičko podešavanje sastavljača formulara služi kao podrazumevano podešavanje za dokumente označene kao „obavezujući“.

(4) Ukoliko nalogodavac dodeli posao, time nastaje obavezujući ugovor u skladu sa tačkom 3j) (Transportni nalozi).

(5) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3l. Pravo korišćenja praćenja pošiljke

(1) Aplikacija Praćenje pošiljke omogućuje korisniku, ako je dogovoreno, razmenu proširenih informacija o njegovoj pošiljci u okviru transportnog naloga sa drugim ovlašćenim korisnicima u Tržištu. Uz to se mogu obuhvatiti, ažurirati i deliti informacije o statusu, dokumenti, GPS podaci i eventualno drugi podaci. Korisnik može trećim učesnicima poslati na uvid informacije o svojoj pošiljci.

(2) Za korišćenje aplikacije i prikaz sadržaja Tržište, može biti potrebno da se ugovore dodatne licence.

(3) TIMOCOM po sopstvenoj proceni može prikazati korisniku informacije o pošiljci u okviru ili izvan Tržišta. Sve automatizovane informacije o pošiljci koje TIMOCOM, njegovi podizvođači ili treći ponuđači stavljaju na raspolaganje na osnovu podataka korisnika su neobavezujuće. 

(4) Praćenje pošiljke nije zamena za elektronski arhiv podataka, a posebno treba naglasiti da TIMOCOM ne vrši vremenski neograničeno čuvanje informacija bezbedno od revizije. Poštovanje eventualnih obaveza čuvanja je isključivo obaveza korisnika. Po prestanku važenja prava korišćenja, korisnik mora da računa sa brisanjem prenetih informacija bez prethodnog obaveštenja.

(5) Korisnik pre početka korišćenja obaveštava sva lica opremljena telematskim sistemom o datoj saglasnosti za obradu podataka od strane TIMOCOM-a, vrsti obrađenih podataka, svrsi i trajanju obrade, preduzećima koja učestvuju u obradi podataka, kao i o mogućnosti prekida prenosa podataka.
Ukoliko zakoni primenljivi na korisnika zahtevaju saglasnost lica opremljenih telematskim sistemom, korisnik će obezbediti sve neophodne saglasnosti ili prema odgovarajućem primenljivom zakonu eventualno dozvoljene alternative (npr. kolektivne ugovore) u pisanoj formi. Korisnik je obavezan da odgovarajuće dokaze čuva dve godine po okončanju trajanja ugovora i da na zahtev njihov original dostavi TIMOCOM-u.

(6) Ukoliko korisnik prekrši propise o zaštiti podataka, pre svega iz gore pomenutog stava 5, TIMOCOM ima pravo da raskine odmah ugovor sa korisnikom. Korisnik oslobađa TIMOCOM svih zahteva, koji rezultiraju iz ili u vezi sa nepoštovanjem odredbi o zaštiti podataka od strane korisnika, pre svega iz gore pomenutog stava 5.

(7) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3m. Pravo korišćenja planiranja tura

(1) Aplikacija planiranje tura omogućuje korisniku vizualizaciju tura i transportnih naloga na kalendaru. Ona pritom može pomoći korisniku da olakša dispoziciju tako što će povezati pošiljke sa njegovim vozilima i vozačima. 

(2) Planiranje tura ne sadrži proveru poštovanja eventualnih okvirnih uslova, kao npr. poštovanje pauze ili stvarne sprovodivosti.

(3) Planiranje tura sadrži funkciju Moje ture sa kojom korisnik u svojoj oblasti može napraviti nalog vozača radi razmene podataka i pomoću njega po potrebi razmenjivati određene informacije koje se tiču transporta ili određenih tura. U ovom nalogu vozača se mogu evidentirati podaci vozača, kao npr. ime i kontakt informacije. Vozač može nakon svoje registracije dobiti pregled informacija koje su mu poslate i nekoj pošiljci dodati informacije kao što su npr. status pošiljke, dokumenti, GPS podaci ili slike.

(4) Za korišćenje aplikacije i prikaz sadržaja Tržište može biti potrebno da se ugovore dodatne licence. Za razmenu informacija potrebni su onlajn uređaji i eventualno dodatni softver trećih ponuđača, kao npr. messenger usluga, program e-pošte ili pretraživač.

(5) Praćenje pošiljke nije zamena za elektronski arhiv podataka, a posebno treba naglasiti da TIMOCOM ne vrši vremenski neograničeno čuvanje informacija bezbedno od revizije. Za pridržavanje eventualnih obaveza čuvanja koje se odnose na poruke odgovornost snosi isključivo korisnik. Po prestanku važenja prava korišćenja, korisnik mora da računa sa brisanjem dokumenata koje je preneo, bez prethodnog obaveštenja.

(6) Korisnik pre početka korišćenja obaveštava sva lica opremljena telematskim sistemom o datoj saglasnosti za obradu podataka od strane TIMOCOM-a, vrsti obrađenih podataka, svrsi i trajanju obrade, preduzećima koja učestvuju u obradi podataka, kao i o mogućnosti prekida prenosa podataka.
Ukoliko zakoni primenljivi na korisnika zahtevaju saglasnost lica opremljenih telematskim sistemom, korisnik će obezbediti sve neophodne saglasnosti ili prema odgovarajućem primenljivom zakonu eventualno dozvoljene alternative (npr. kolektivne ugovore) u pisanoj formi. Korisnik je obavezan da odgovarajuće dokaze čuva dve godine po okončanju trajanja ugovora i da na zahtev njihov original dostavi TIMOCOM-u.

(7) Ukoliko korisnik prekrši propise o zaštiti podataka, pre svega iz gore pomenutog stava 6, TIMOCOM ima pravo da odmah raskine ugovor sa korisnikom. Korisnik oslobađa TIMOCOM svih zahteva, koji rezultiraju iz ili u vezi sa nepoštovanjem odredbi o zaštiti podataka od strane korisnika, pre svega iz gore pomenutog stava 6.

(8) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3n. Pravo korišćenja aplikacije Moja vozila

(1) Aplikacija Moja vozila omogućuje korisniku evidentiranje sopstvenih vozila i njihovih svojstava u Tržištu, kao što su npr. tip vozila, vrste karoserije ili oprema. Informacije se mogu povezati sa drugim aplikacijama i koristiti tamo. Za korišćenje aplikacije i prikaz sadržaja u Tržištu može biti potrebno da se ugovore dodatne licence.

(2) Praćenje pošiljke nije zamena za elektronsku arhivu podataka, a posebno treba naglasiti da TIMOCOM ne vrši vremenski neograničeno čuvanje informacija bezbedno od revizije. Poštovanje eventualnih obaveza čuvanja je isključivo obaveza korisnika. Po prestanku važenja prava korišćenja, korisnik mora da računa sa brisanjem dokumenata koje je preneo, bez prethodnog obaveštenja.

(3) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3o. Pravo korišćenja funkcije ocenjivanja

(1) Sistem ocenjivanja omogućuje korisniku da u okviru Tržišta nakon završetka neke transakcije oceni izvršenje ugovora drugog korisnika. 

(2) Ocenu mogu dati oba korisnika neke transakcije u odnosu na drugog korisnika ako je transakcija završena i nije stornirana. Davanje ocene je po pravilu moguće nakon termina isporuke navedenog u transportnom nalogu i do 44 dana nakon isteka roka plaćanja navedenog u transportnom nalogu, a najkasnije do isteka 104. dana nakon termina isporuke. TIMOCOM zadržava pravo da vremenski period za ocenjivanje od 44 dana za obe strane otvori i kasnije kada se transakcija između korisnika prema TIMOCOM-u dokumentuje na neki drugi način. Nakon isteka roka odgovarajuća ocena se preuzima u profil ocena korisnika.

(3) Sadržaji ocena su isključivo mišljenja korisnika koji su dali odgovarajuću ocenu i ni u kom slučaju ne odražavaju stav TIMOCOM-a, niti TIMOCOM preuzima ova mišljenja kao svoja. Posebno pravila tačke 3 stav 2 ovih Opštih uslova korišćenja važe za pravilan i korektan međusobni odnos.

(4) TIMOCOM može prema sopstvenom nahođenju da za ocenjivanje ponudi odgovarajući formular, npr. kao broj zvezdica koje se dodeljuju za kvalitet ocenjivanog dela usluge, pri čemu se 1 zvezdica daje za nedovoljan kvalitet, a 5 zvezdica za odličan kvalitet. TIMOCOM može prema sopstvenom nahođenju da utvrdi odgovarajuće kategorije sastavnih delova usluge npr. poštovanje dogovora, komunikacija, dostupnost, ili specifična obeležja za izvršioca i nalogodavca neke transakcije, kao što su tačnost, postupanje sa robom, stavljanje dokumenta na raspolaganje ili etika plaćanja.

(5) Čim se obavi i oceni najmanje nekoliko transakcija, TIMOCOM može prikazati srednju vrednost datih ocena korisnika njegovoj firmi u Tržištu. Prikaz se može sastojati iz više delova, npr. proseka ocenjenih kategorija usluge, broja različitih ocena ili razlikovati prema ocenama nalogodavca ili izvršioca. Čim se oceni najmanje jedan sastavni deo neke transakcije, može se dati prikaz u profilu korisnika.

(6) Svaki korisnik može jednom zatražiti ispravku neke ocene od drugog korisnika. Primalac ovakvog zahteva za ispravku može ispraviti svoju datu ocenu u roku od 7 dana. Nakon toga ispravka više nije moguća. Zahtev za ispravku se mora obrazložiti. Nije dozvoljeno davanje niže ocene u okviru zahteva za ispravku.

(7) TIMOCOM načelno ne menja niti briše ocene, osim u sledećim slučajevima:
- korisnik nije reagovao na zahtev za promenu ocene iako postoji izvršna sudska odluka o izmeni ocene protiv korisnika,
oba korisnika učesnika u transakciji jednoglasno izjavljuju da data ocena iz neke zajedničke transakcije treba da bude izbrisana,
došlo je do bitne promene kod korisnika, kao što je npr. promena poslovnog rukovodstva ili vlasnika, ili
pokrenut je zvanični postupak restrukturisanja, stečajni ili likvidacioni postupak ili sličan postupak iste vrste. Neka ocena se može privremeno brisati iz profila korisnika ako korisnik odgovarajućim dokumentom, npr. sudskim uverenjem sa oznakom akta, dokaže da je između strana u toku sudski postupak.

(8) Ukoliko neki korisnik više puta prekrši pravila ovog odeljka, TIMOCOM može trajno ograničiti njegovo pravo da ocenjuje druge korisnike.

3p. Pravo korišćenja Business Partner Check

(1) Aplikacija Business Partner Check omogućuje korisnicima poređenje određenih dokumenata firme sa referentnim izvorima. Nakon završetka uspešne provere TIMOCOM može uneti vidljiv atribut „Verified Company“ u profil preduzeća korisnika. Naglašava se da se ovaj atribut odnosi isključivo na proverene dokumente i ne daje nikakav iskaz niti garanciju u vezi drugih obeležja ili svojstava korisnika.

(2) Izričito napominjemo da pozitivno okončani postupak provere ne predstavlja sigurnost ili garanciju da je lice sa kojim korisnik uspostavlja kontakt, od koga je korisnik preuzeo dokumente koji su dostavljeni u aplikaciju isto lice koje je navedeno u dokumentima ili je u njima označeno kao ovlašćeni zastupnik. Takođe se ne garantuje da lice sa kojim korisnik uspostavlja kontakt uopšte pripada preduzeću navedenom u dokumentima ili se podudara sa identitetom navedenim kao pošiljalac dokumenata. Podaci koji nisu preuzeti iz zvaničnih izvora, kao npr. zaglavlje navedeno u dokumentu, potiču od samog preduzeća. TIMOCOM ne garantuje za tačnost i aktuelnost ovih podataka. 

(3) TIMOCOM zadržava pravo da broj provera po korisniku utvrdi po svom nahođenju, kao i da referenti izvor u svakom momentu zameni drugim odgovarajućim izvorom.

(4) TIMOCOM ne garantuje da je sprovođenjem postupka provere u svakom pojedinačnom slučaju ispunjena obaveza neophodnog poslovnog opreza. Korisnik će na svoju odgovornost doneti neophodne i primerene mere kako bi ispunio specifične uslove svoje potrebe.

(5) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

4. Cena korišćenja

(1) Naknada za korišćenje dospeva pre početka perioda korišćenja i mora dospeti kod TIMOCOM-a najkasnije trećeg radnog dana odgovarajućeg perioda. Obračuni za dodatne usluge od strane TIMOCOM-a dospevaju odmah. Troškove plaćanja preuzima korisniksa izuzetkom zakonskog pravila za SEPA-plaćanja. Ukoliko nije izričito drugačije dogovoreno, TIMOCOM ima pravo da račune sastavlja i šalje elektronski. Ako korisnik u ovu svrhu ne navede odgovarajuću adresu za prijem e-pošte ili ako želi da dobije fakturu u papirnom obliku, naplatiće se stvarni nastali dodatni troškovi.

(2) Pravo korisnika na nadoknadu ili povraćaj nadoknade zbog žalbe je isključen, osim u slučaju neosporne ili pravno pozitivno rešene protivtužbe.

(3) Ukoliko je TIMOCOM korisniku zbog plaćanja nadoknade za licencu za određeni obračunski period unapred odobrio popust, onda ne važi ovaj popust retroaktivno za Ugovor ili deo Ugovora, ako se isti završava pre isteka obračunskog perioda redovnim otkazom od strane korisnika. Isto važi, kada je otkaz nastao zbog važnog razloga od strane TIMOCOM-a.

(4) TIMOCOM ima pravo da cenu ugovorene licence godišnje primereno poveća, ukoliko nije izričito zagarantovana cena za to razdoblje. TIMOCOM će najaviti povećanje cene pismenim putem u roku od najmanje 4 nedelje unapred. Ukoliko povećanje cene iznosi više od 5% u odnosu na isto razdoblje predhodne godine, stranka ima posebno pravo na otkaz u roku od 14 dana od trenutka kada nova cena stupi na snagu. Izostanak popusta ili istek vremenski ograničene posebne ponude ne smatra se povećanjem cene u svrhu ove klauzule. Ukoliko TIMOCOM jednom ili više puta ne iskoristi svoje pravo na povećanje cene, time se ne odriče prava kao takvog. Avansno plaćanje ne daje garanciju cene za unapred uplaćeno razdoblje.

5. Neutralnost, zaštićena prava, poverljivost

(1) Licenca omogućuje korisniku pristup Tržištu pored drugih korisnika bez prava na prioritet u odnosu na ostale korisnike. TIMOCOM je neutralan u odnosu između pošiljalaca, pružalaca logističkih usluga, špediterskih i transportnih preduzeća.

(2) Ovaj Ugovor o licenci ne daje ovlašćenje za davanje podlicenci ili za prenos podataka dobijenih Tržištem, kao ni upotrebne mogućnosti trećim licima, naročito za upotrebu softvera za sopstvenu tehničku zaštitu kompjuterskih prava, korišćenog u Tržištu (u daljem tekstu: Softver). Softver i njegov zaštitni kôd su zaštićeni autorskim pravom i isključivo su vlasništvo firme TIMOCOM kao i njenih davalaca licenci i partnera i osigurani su međunarodnim ugovorima i drugim zakonima države u kojoj se koriste.

(3) TIMOCOM u svojim proizvodima može koristiti takozvani otvoreni softver koji eventualno podleže sopstvenim licencnim uslovima. TIMOCOM na upit stavlja pregled na raspolaganje.

(4) Korisnik nema pravo na softversko-tehničku podršku, na naknadne isporuke ažuriranja ili dalje nosače podataka, a naročito ne pravo na izvorni kod, obrnuti inženjering, rastavljanje ili menjanje softvera. Korisniku je zabranjena upotreba softvera za dalji softversko-tehnički razvoj, izmenjene verzije ili pravljenje kopija trećim licima, čak i drugim korisnicima. Svako takvo korišćenje, bilo kopiranjem, paralelnom ili upotrebom na različitim radnim mestima ili za različite branše i\ili ekspoziture zahteva pismenu saglasnost o dodatnim plaćenim licencama. Korišćenje pojedinačnog pristupa sa prijavljenog prebivališta ovlašćenog korisnika je sadržano u licenci za veb prijavljivanje.

(5) Korisnik u okviru saradnje prenosi podatke na sistem TIMOCOM-a. Tu spadaju između ostalog podaci o adresi, ugovoru i GPS koordinate. Na osnovu ovih podataka je moguće da TIMOCOM izvuče zaključke o konkretnim poslovnim i komercijalnim vezama korisnika, npr. da identifikuje određene klijente. Ovakve informacije se označavaju kao poslovne tajne i tretiraju kao poverljive i kada nisu označene kao poverljive.
Uz poštovanjem zakonskih odredbi, podaci se mogu anonimizirati i takvi koristiti u statističke svrhe. TIMOCOM ne koristi podatke sakupljene preko Tržišta za razvoj svoje konkurentske delatnosti kao logističko, špeditersko i transportno preduzeće.

6. Garancija i odgovornost

(1) Navodi u opisu proizvoda, prospektima i uputstvima za upotrebu stavljenih na raspolaganje od strane TIMOCOM-a predstavljaju neobavezujuće preporuke. Dalja odgovornost TIMOCOM-a je isključena. TIMOCOM naročito ne preuzima odgovornost za aktuelnost, tačnost i potpunost informacija postavljenih od strane drugih korisnika niti za kompatibilnost platforme sa računarskom opremom korisnika ili upotrebljenim vezama za prenos podataka. Korisnik je primio k znanju da kompleksne online ponude kao što je Tržište prema tehničkim standardima nikada ne mogu biti bez greške. Zbog toga TIMOCOM ne garantuje potpuno odsustvo grešaka niti odgovarajuću raspoloživost, već samo da se u Tržištu neće pojaviti nedostaci u softveru zbog kojih će ugovorom dogovoreno korišćenje biti ugroženo u značajnijoj meri. TIMOCOM će preduzeti ekonomski opravdane napore kako bi Tržište stavio na raspolaganje bez bitnijih prekida.

(2) Uređivanje hiperveza i informacija dostupnih na internet stranicama trećih lica preko hiperveza sa početne stranice i platformi TIMOCOM-a ne predstavljaju deo ugovornih obaveza. Ne služe ni za detljanije objašnjavanje ugovornih obaveza. Uređivanje hiperveza odnosno preko hiperveza dostupnih stranica nisu pod neprekidnom kontrolom. TIMOCOM iz tog razloga ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj ili tačnost.

Ako se klijent odluči da aktivira proizvode, aplikacije, usluge, softver, mreže, sisteme, specifikacije, veb stranice, banke podataka ili informacije nekog trećeg ponuđača (zajednički "proizvode trećih ponuđača"), da im pristupi ili ih koristi, pristup klijenta korišćenju ovih proizvoda trećih ponuđača podleže uslovima, isključenju odgovornosti i smernicama odgovarajućeg trećeg ponuđača. TIMOCOM ne zagovara takve proizvode trećih ponuđača, nije odgovoran za njih i ne daje nikakve garancije u vezi sa bilo kojim aspektima ovih proizvoda. TIMOCOM ne može garantovati raspoloživost (ili nastavak raspoloživosti) proizvoda trećih ponuđača. TIMOCOM ne odgovara za štetu ili gubitke stvarno i navodno prouzrokovane u vezi sa aktiviranjem, pristupom ili korišćenjem ovakvih proizvoda trećih lica od strane klijenta ili poverenjem klijenata u prakse zaštite podatka, postupke zaštite podataka ili druge smernice ovakvih proizvoda trećih lica. Klijent se neopozivo odriče zahteva protiv TIMOCOM-a u vezi sa ovakvim proizvodima trećih lica. „Integrisane komponente“ označava proizvode, aplikacije, usluge, softver, mreže, sisteme, specifikacije, veb stranice, banke podataka i informacije o trećim licima koji se preuzimaju ili izvode iz nekog izvora trećih ponuđača izvan TIMOCOM-a i stavljaju na raspolaganje klijentima na Tržištu.

(3) TIMOCOM ne odgovara za štetu nastalu između različitih korisnika, gubitkom ili greškama u prenosu podataka ili drugačije. TIMOCOM ne odgovara za štetne programe ili programske kodove (viruse, trojance, crve i sl.) koje Korisnici prenose preko Tržišta ili koji su preneti u njihovim dokumentima, prilozima ili opisima ponuda ili se odatle šire. Korisnik neposredno odgovara za prenos štetnog softvera.

(4) TIMOCOM nije ni ugovorni partner ni posrednik pri zaključenju ugovora uz pomoć Tržišta niti kurir odgovarajućih objašnjenja. TIMOCOM zbog toga ni na koji način ne garantuje pravilno ispunjenje sklopljenih ugovora između korisnika ili postizanje ekonomskog uspeha, niti da može da spreči neovlašćeni pristup podacima iz licenciranih proizvoda. Korisnik sam proverava pravilnost dospelih podataka i unosa trećih lica. Poruke koje korisnici šalju i prikazuju preko Tržišta ne predstavljaju izjave ili stavove kompanije TIMOCOM, niti ih TIMOCOM odobrava ili ih prihvata kao svoje. TIMOCOM ne garantuje da će neko saopštenje ili obaveštenje poslato preko Tržišta dostići svoj cilj, odnosno da će ga korisnik na koga je adresirano primiti i pročitati. Takođe se ne garantuje da je osoba koja je navedena kao pošiljalac ili primalac nekog saopštenja ili obaveštenja zaista i osoba koja šalje ili prima poruku.

(5) Korisnik oslobađa TIMOCOM od svih odgovornosti koje mogu nastati kao posledica upotrebe Tržišta od strane korisnika, koje nije u skladu sa ovim ugovorom. TIMOCOM iste ugovore sklapa i sa drugim korisnicima i ukoliko je potrebno (nakon prethodnog izmirenja pojedinih potraživanja za odštetu TIMOCOM-a) zastupa eventualno postojeće zahteve za izmirenjem odštete prema drugim korisnicima radi pokrivanja štete za korisnika. Osim toga, korisnik oslobađa TIMOCOM svih zahteva i kazni od strane drugih korisnika, organa ili ostalih trećih lica, koji nastanu time što on koristeći Tržište nudi ili pruža usluge za koje ne raspolaže ili ne raspolaže u dovoljnoj meri za to propisanim dozvolama, osiguranjima, licencama itd. ili na zahtev TIMOCOM-a u roku od nedelju dana ne dokaže njihovo postojanje. U to spadaju i primereni advokatski troškovi. TIMOCOM će u slučaju takvih zahteva odmah obavestiti korisnika.

(6) Opasnost od neprenošenja ili pogrešnog prenošenja podataka pada na teret korisnika onog trenutka kada podaci izađu iz zone uticaja TIMOCOM-a .

(7) Ograničenja ili isključenja odgovornosti u ovom ugovoru za štetu korisnika ne važe u sledećim slučajevima
a) ako su ih TIMOCOM ili njegovi izvršioci prouzrokovali namerno ili grubim nehatom,
b) ako su TIMOCOM ili njegovi izvršioci prekršili neku bitnu ugovornu obavezu koja se prema smislu i svrsi konkretnog ugovora odobrava ili čije ispunjenje zapravo omogućuje pravilno sprovođenje ugovora i u čije poštovanje se redovno mora imati poverenje,
c) zakonske odgovornosti TIMOCOM-a nezavisno od krivice, kao na primer na osnovu Zakona o odgovornosti za proizvode, davanje garancija, ili
d) zakonske odgovornosti za povredu života, tela ili zdravlja nekog lica od strane TIMOCOM-a ili njegovih izvršilaca.
(8) Ako je korisnik preduzeće, odgovornost TIMOCOM-a je ograničena na uobičajenu ugovornu štetu koja se može predvideti prilikom zaključenja ugovora:
a) u slučajevima gornjeg stava 7 a) u slučaju grubog nehata prostih izvršilaca,
b) u slučajevima gornjeg stava 7 b) u slučaju običnog nehata.
Za gubitak podataka, programa i njihovu rekonstrukciju korišćenjem Tržišta TIMOCOM odgovara u slučajevima gornjih stavova 7 a) i b) samo ako se ovaj gubitak kod korisnika ne bi mogao izbeći primerenim preventivnim merama, kao što su npr. redovno memorisanje podataka.

(9) Sastavni delovi Tržišta koji se označavaju kao „BETA“ ili „BETA-verzija“, „Prototip“ ili „TIMOCOMLabs“ („BETA-sastavni deo“) predstavljaju isključivo nedovršene proizvode u smislu pogodnosti za svakodnevnu upotrebu, koji u sebi imaju sve glavne funkcije, ali u pogledu performansa, kompatibilnosti i stabilnosti postoje ograničenja, jer se prema dosadašnjem iskustvu ne mogu simulirati sva hardverska i softverska okruženja, odn. ponašanje pri korišćenju, pre objavljivanja. TIMOCOM dakle stavlja na raspolaganje takve BETA-sastavne delove Tržišta samo za neobavezna testiranja, za koja su neophodni izveštaji o iskustvu korisnika. Osobine proizvoda i oslobođenost od teških grešaka ne mogu da se garantuju. Korisnik prihvata, da TIMOCOM ne odgovara za moguće prekide korišćenja sistema, gubitak podataka, neispravnosti i štete nakon tih neispravnosti, kao i promakle dobitke. Korisnik mora pre instalacije i korišćenja BETA dela Tržišta da kreira rezervnu kopiju kompletnog lokalnog sistema, uključujući podatke. TIMOCOM zadržava pravo da povuče ili ukine takvu komponentu u bilo kom trenutku po sopstvenom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja.

(10) Korisnik sam snosi odgovornost za korišćenje svog pristupa i podataka koji se prenose u Tržište, zabranjena mu je svaka vrsta nenamenske upotrebe, kao i svaki pokušaj da informacije učitava sam, bez ovlašćenja ili preko trećih lica ili da vrši zahvate u sistemima Tržišta. U takvim slučajevima on snosi nastale troškove, što uključuje i izdatke firme TIMOCOM za proveru uređaja i/ili izdatke koji su posledica nedostataka i smetnji, koji leže u domenu odgovornosti korisnika. Korisnik mora odmah da obavesti TIMOCOM o mogućnosti pristupa neovlašćenih trećih lica ili o drugim vrstama narušavanja bezbednosti podataka za koja je saznao ili na koje sumnja, kao i o postavljenim zahtevima trećih lica protiv njegovog korišćenja Tržišta ili protiv TIMOCOM-a i da odmah, i za TIMOCOM besplatno, preduzme sve ostale potrebne radnje, posebno ako to od njega zahteva TIMOCOM i ako potrebne mere ne prekoračuju primereni nivo troškova, kako bi se omogućila efektivna pravna zaštita.

(11) Korisnik garantuje TIMOCOM-u da su zaposleni koje je angažovao, odnosno saradnici koji rade za njega zaposleni u skladu sa važećim zakonskim uslovima i oslobađa TIMOCOM od svake odgovornosti, svih kazni i primerenih advokatskih troškova u vezi sa tim. Korisnik garantuje TIMOCOM-u da svoje usluge u svakom trenutku pruža uz poštovanje odgovarajućih važećih propisa i da će to na zahtev TIMOCOM-a neodložno dokazati odgovarajućim dokumentima.

(12) Svi zahtevi za naknadu štete protiv TIMOCOM-a koji počivaju na nedostacima Tržišta zastarevaju istekom jedne godine nakon odobrenja licence. Svi ostali zahtevi za naknadu štete zastarevaju 2 godine nakon njihovog nastanka. U slučaju namerno ili grubim nehatom pričinjene štete od strane TIMOCOM-a važe zakonske odredbe

7. Reklamacije


(1) Ukoliko TIMOCOM primi informacije o korisniku koji je prekršio obaveze iz transportnog Ugovora, ovog ugovora ili nekog drugog važećeg zakona (u nastavku: žalba), TIMOCOM ima pravo ali ne i obavezu da ovu žalbu bez navođenja prekršioca oštećenoj strani, nakon saslušanja i provere prosledi drugim korisnicima.

(2) Korisnik protiv koga je podneta žalba (u daljem tekstu: Optuženi) je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od jedne nedelje od prijema obaveštenja o žalbi, izvesti TIMOCOM u pisanoj formi o njenom sadržaju i da otkloni uzroke žalbe, ili da bar opravda zašto mu je potrebno više vremena.

(3) Ukoliko učesniku u njegovom objašnjenju ne pođe za rukom da pobije protiv njega iznetu sumnju u kršenje obaveza, TIMOCOM ima pravo – ali ne i obavezu – da od korisnika zatraži da ispravi situaciju u toku narednih nedelju dana. Ograničena pomoć je dostupna, kada se ista TIMOCOM-u ne čini nerazumna.

(4) Prava iz stavova 2 i 3 u vezi sa pravom na blokadu ili prekidom postoje isključivo radi zaštite interesa TIMOCOM-a. Ukoliko TIMOCOM isto ne koristi, odgovornost prema preostalim korisnicima je isključena.

(5) TIMOCOM nije u obavezi da proverava pristigle žalbe.

(6) Korisnik navodi kvalifikovanog partnera za kontakt koji je ovlašćen da donese sve ugovorne odluke i primi i dâ izjave. TIMOCOM je ovlašćen, ali nije obavezan da odbije izjave drugih lica iz preduzeća korisnika.

8. Vanredni otkaz, trajanje licence, opšte odredbe


(1) Trajanje prava na upotrebu se određuje prema pojedinačno dogovorenim licencama. Tokom trajanja besplatne probne faze važi obostrana mogućnost na vanredni otkaz.

(2) Obe strane imaju pravo na vanredni raskid ugovora u slučaju važnog razloga bez pridržavanja otkaznom roku. Važan razlog za vanredni raskid Ugovora od strane TIMOCOM-a postoji naročito u slučajevima:
a) kad je korisnik platežno nesposoban ili mu preti platežna nesposobnost,
b) kad je odbijeno otvaranje postupka insolventnosti nad imovinom korisnika zbog nedostatka mase ili ukoliko korisnik mora dati garanciju pod zakletvom, 
c) kad se korisnik ogrešio o odredbe i uslove, što ugrožava dostizanje namene Ugovora ili dovodi do blokiranja u skladu sa tačkama 3, stav 4 ili 5,
d) ako korisnik duže od 14 kalendarskih dana kasni sa plaćanjem iznosa koji odgovara visini jedne mesečne naknade ili ako kasni sa najmanje dva uzastopna termina za plaćanja ili 
e) kad se vlasnički odnosi u preduzeću korisnika promene u visini od 25% ili više ili ga pravno zastupaju druga lica, u odnosu na vreme kada je ugovor sklopljen;
f) kad korisnik, njegovi zakonski zastupnici ili njegova povezana preduzeća stupe u konkurenciju sa TIMOCOM-om.

(3) Pravo na upotrebu važi od trenutka davanja prava preko TIMOCOM-a i okončava se istovremeno kada je izvršen prekršaj.

(4) Nakon isteka Ugovora, korisnik mora odmah obrisati softver koji je dobio i koji je kod njega instaliran bez prava na zadržavanje i prekinuti svako dalje korišćenje Tržišta. Isto tako korisnik nakon toga mora prekinuti dalje slanje podataka na eventualno dogovoreni interfejs.

(5) Ukoliko je korisnik preduzetnik, pravno lice u skladu sa javnim pravom ili javni fond u skladu sa čl. 310 st. 1 rečenica 1 Građanskog zakonika ili ukoliko nema opštu pravnu nadležnost u Nemačkoj, kao mesto izvršenja i sudska nadležnost dogovoren je Diseldorf. Važi pravo države Nemačke pod okriljem prava UN o prodaji dobara.

(6) Ukoliko TIMOCOM dostavlja korisniku prevod ovog ugovora ili dela ugovora, nemačka verzija ostaje merodavna i pravno obavezujuća, ukoliko se u odgovarajućem prevodu nalazi neslaganje prema nemačkoj verziji ili odstupanje od nje.

(7) U slučaju da pojedine odredbe ovih uslova nisu efektne, važnost preostalih odredbi ostaju na snazi. Umesto nevažeće odredbe važi efektna odredba u skladu sa dogovorom i to ona koje je sledeća po svrsi nakon nevažeće odredbe.

9. Zaštita podataka

(1) Korisnik je saglasan da TIMOCOM čuva tehničke podatke korisnika radi njegove identifikacije i klasifikacije, bezbednosti podataka i za poboljšanje prenosa podataka. U to mogu spadati anonimni podaci krajnjeg uređaja kao što su korišćeni operativni sistem, rezolucija monitora, pretraživač, ID i brzina procesora i fizička memorija, kao i podaci koji pod određenim okolnostima mogu ukazivati na lice, kao što su IP i MAC adresa, identifikacija uređaja, DNS domen, putanja instalacije, identifikacija korisnika, podešavanje jezika, kolačići i podaci telematskog sistema.
TIMOCOM obrađuje lične podatke korisnika date prilikom prijavljivanja i korišćenja Tržišta, kao što su ime korisnika, njegova titula, e-adresa, podaci za kontakt, pripadnost nekom preduzeću korisnika i navedena znanja jezika, unosi, saopštenja, kao i informacije koje korisnik sam učini dostupnim trećim licima u svom profilu ili korišćenjem mogućnosti primene Tržišta. Ove podatke TIMOCOM koristi u sledeće svrhe:
- pružanje i održavanje dogovorene usluge
- obavljanje transakcije koju je inicirao korisnik
- provera identiteta korisnika
- garantovanje poštovanja ovih uslova korišćenja
- ispunjenje zakonskih obaveza ili sprovodivih zahteva državnih organa ili sudova.
Dužina čuvanja ovih podataka se određuje prema trajanju i svrsi odgovarajućeg ugovora ako ne postoje preovlađujući interesi organa koji ih obrađuju ili zakonska obaveza čuvanja.

(2) Korisnik se slaže da TIMOCOM čuva podatke korisnika isključivo radi zaključivanja i ispunjenja ugovora, kao i radi dobijanja informacija o kreditnoj sposobnosti korisnika od odgovarajućih agencija.

(3) Korisnik je saglasan da TIMOCOM lične podatke korisnika može obraditi i poslati firmama kćerkama ili partnerskim preduzećima radi ispunjenja Ugovora o licenci ili uslužnih naloga u vezi sa korisnikom. Oni se mogu menjati i trenutno su:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; 
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; 
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; 
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., CPI City Center, Špitálské nám. 3517/1a, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Ova preduzeća obrađuju podatke korisnika isključivo po nalogu TIMOCOM-a prema njegovim uputstvima i obavezani su od strane TIMOCOM-a da se pridržavaju postojećeg zakona o zaštiti podataka. Do ustupanja ličnih podataka korisnika trećim licima osim toga može doći u slučaju zakonskih odredbi, izvršnih službenih ili sudskih naloga, kao i radi sprečavanja ili suzbijanja krivičnih dela ili kršenja odredbi ove licence. Podatke koji nisu lični, kao npr. anonimizovani podaci ili podaci koji su namenjeni trećim licima za postizanje cilja ugovora TIMOCOM može čuvati i obrađivati, kao i slati trećim licima.

TIMOCOM je tehničkim merama zaštite i odgovarajućom ugovornim odredbama sa svakim korisnikom obezbedio da se Tržište ne koristi u druge svrhe osim onih predviđenih ovim ugovorom odnosno da se ne daje trećim licima. Prema trenutnom stanju tehnike, trenutno nije moguće dostići 100-procentnu sigurnost da neki korisnik uprkos tome neće suprotno ugovoru podatke ustupiti trećim licima. Korisnik prima k znanju ovu okolnost i u slučaju da sazna za takav slučaj odmah će o tome obavestiti TIMOCOM.

(4) Korisnik u svakom momentu ima pravo u odnosu na TIMOCOM na besplatnu informaciju o svojim čuvanim ličnim podacima kao i pravo na ispravljanje, brisanje, ograničavanje obrade ili neslaganje sa obradom kao i pravo na prenosivost podataka ako za to postoje odgovarajući uslovi u skladu sa propisima o zaštiti podataka. Korisnici mogu u svako doba postaviti pitanje o svojim pravima, dati izjavu o opozivu ili ograničenju obrade ličnih podataka na:

TIMOCOM GmbH
Poverenik za zaštitu podataka
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-Mail: datenschutz(at)timocom.com

Opoziv ili ograničenje ne utiče na opstanak ugovora i platnu obavezu korisnika. Korisnik priznaje da TIMOCOM zbog ovakvog opoziva ili ograničenja možda više neće biti u stanju da omogući dalje korišćenje Tržišta.

Korisnik istovremeno ima pravo da uloži žalbu kod nadzornog organa nadležnog za TIMOCOM. To je Pokrajinski poverenik za zaštitu podataka i slobodu informisanja Severne Rajne - Vestfalije: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Korisnik je odgovoran za korišćenje funkcije u skladu sa propisima o zaštiti podataka. Korisnik se obavezuje da će se prilikom obrade podataka uz pomoć Tržišta pridržavati svih relevantnih odredbi o zaštiti podataka u skladu sa odgovarajućim važećim propisima. Korisnik oslobađa TIMOCOM svih potraživanja koja proističu iz ili u vezi sa nepridržavanjem odredbi koje se odnose na zakone o zaštiti podataka, odredbi ugovora ili drugih zakonskih odredbi.

(6) Pre početka korišćenja, korisnik obaveštava sve osobe na koje korišćenje tržišta utiče o saglasnosti koju je TIMOCOM dao za obradu podataka, vrsti podataka koji se obrađuju, svrsi i trajanju obrade, kompanijama uključenim u obradu podataka i mogućnosti prenosa podataka do kraja. Ukoliko je prema zakonima koji se primenjuju na korisnika pre korišćenja Tržišta neophodna saglasnost lica na koje utiče to korišćenje, korisnik će se uveriti da su prikupljene sve neophodne saglasnosti ili prema važećem pravu dozvoljene alternative (npr. sporazum o radu) u pisanoj formi. Korisnik je obavezan da odgovarajuće dokaze čuva dve godine po okončanju trajanja ugovora i da na zahtev njihov original dostavi TIMOCOM-u.

(7) TIMOCOM upozorava da će prema čl. 31. saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG), podaci o protivugovornim obavljanjima nepodmirenih potraživanja iz ugovornih odnosa biti dostavljeni na SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, ukoliko se otvoreno potraživanje temelji na ugovornom odnosu koje se zbog neplaćenih obveza može trenutno otkazati i ako se otvoreno potraživanje koje je prešlo dospelost unutar Vama navedenog roka ne podmiri. Dalje informacije o SCHUFA naći ćete na www.meineSCHUFA.de.

§1 Usluga

§1 Usluga


1. TIMOCOM GmbH će raditi isključivo kao podrška nalogodavca prilikom naplaćivanja njegovog čistog iznosa računa. TIMOCOM će po svojoj sopstvenoj oceni zatražiti od dužnika zauzimanje stava odnosno uplatu otvorenih potraživanja.

2. TIMOCOM neće preuzeti jamstvo za uspeh intervencije.

3. Uplate, bonifikacije ili kompenzacije dužnika nakon urađene intervencije važe kao uspeh intervencije, ako nalogodavac u roku od 2 nedelje nakon najavljenog termina za plaćanje ne dokazuje TIMOCOM-u da nije bilo poravnanja potraživanja. Nalogodavac se obavezuje da uplate, naplaćena knjižna odobrenja ili obračune u vezi sa gore navedenim potraživanjem prijavi TIMOCOM-u u roku od 3 dana.

4. Pravo nalogodavca je da u svako vreme sprovodi i druge mere u svrhu naplaćivanja potraživanja.

§ 2 Naknada


1. Polazi se od dogovorene naknade za obradu u visini od 25,00 €. U slučaju uspeha TIMOCOM obračunava nalogodavcu proviziju u koju je uračunata naknada za obradu. U skladu sa zakonskim odredbama RVG (Zakon o naknadi advokata), odgovarajuća naknada za uspeh se zasniva na informacijama datim u TIMOCOM-ovoj međunarodnoj službi za naplatu dugova u vezi sa valutama i iznosima potraživanja.

2. Ukoliko se obrada nekog naloga okonča bez uspeha ili iz razloga za koje nije odgovoran TIMOCOM, TIMOCOM zadržava pravo na dogovorenu naknadu za do tada pružene usluge.

3. TIMOCOM sebi zadržava pravo da naplati iznos računa zajedno sa drugim računima, ukoliko iz poslovnog odnosa već postoji ovlašćenje za naplatu nalogodavca. Nalogodavac, što se toga tiče, TIMOCOM-u daje punomoć da može naplatiti nesporni iznos računa sa poznatog poslovnog konta.

§ 3 Početak i završetak


1. Nalogodavac je vezan 3 radna dana za svoju ponudu davanja naloga. Ugovor stupa na snagu prihvatanjem naloga od strane TIMOCOM-a. Za prihvatanje nije potrebna posebna forma i može uslediti bez reči. Za TIMOCOM se ugovor smatra prihvaćenim naročito onda kada je tokom tog vremena TIMOCOM započeo sa proverom osnovanosti potraživanja ili je već dokazano intervenisao kod dužnika.

2. Nalogodavac može otkazati nalog uz pridržavanje roka od 2 nedelje. Ako je već urađena intervencija kod dužnika, nalogodavac i dalje ima obavezu da informiše o uplati postupka za koji je dao nalog, a TIMOCOM i dalje ima pravo na dogovorenu naknadu.

3. Svaka stranka i dalje ima pravo na vanredan otkaz u slučaju teških povreda obaveza.

4. Ukoliko nalogodavac tokom tog vremena izgubi ili okonča svoj status korisnika kod TIMOCOM-a u vezi sa nalogom za intervenciju, i nalogodavac i TIMOCOM imaju pravo da odmah okončaju ugovor.

5. Ako bi se ispostavilo za vreme sprovođenja intervencije, da je potraživanje nenaplativo, intervencija se završi, a ovo će biti javljeno nalogodavcu. Potraživanje važi kao nenaplativo naročito onda kada ga se poverilac odrekao u korist trećih lica, ustupio ga, kada je ono predmet pravnog spora, kada ga drugačije označio ili je ono opterećeno pravima trećih lica ili je dužnik nelikvidan. U tom slučaju, Ugovor važi kao ukinut za budućnost.

6. Nalogodavac je u obavezi da podrži TIMOCOM pružanjem odgovarajućih informacija. Ukoliko TIMOCOM ne dobije uprkos zahtevu potrebne informacije za obradu naloga u roku od 14 dana, ima pravo da okonča nalog i da ga preračuna sa osnovnim naknadama, odnosno do tada nastalim nadoknadama u slučaju uspeha.

§ 4 Odgovornost


1. Odgovornost TIMOCOM-a za štete nalogodavca iz preuzimanja ili sprovođenja ugovora je ograničena na slučajeve
a) ako je štetu prouzrokovao TIMOCOM ili njegov punomoćnik namerno ili iz grubog nemara,
b) ako je TIMOCOM ili njegov punomoćnik prekršio neku bitnu ugovornu obavezu koja ugrožava dostizanje svrhe ugovora,
c) odgovornosti TIMOCOM-a zbog prevare ili pružanja garancija,
d) odgovornosti TIMOCOM-a prema imperativnom pravu, kao što je npr. Zakon o odgovornosti za proizvode ili
e) zakonske odgovornosti
TIMOCOM-a ili njegovih punomoćnika za povredu života, tela i zdravlja lica.

2. Ukoliko je nalogodavac preduzeće, odgovornost TIMOCOM-a se prilikom zaključenja ograničava na sledeće predvidive tipične štete:
a) u slučajevima prethodnog odeljka 1 a) u slučaju grubog nehata prostih punomoćnika,
b) u slučajevima prethodnog odeljka 1 b) u slučaju prostog nehata.

3. Nalogodavac je odgovoran za to da je otvoreni iznos dospeo, da je nesporan, kao i da TIMOCOM dobije sva potrebna dokumenta i informacije. Napominje se da nalogodavac može tražiti povraćaj troškova naknade uspešne intervencije od dužnika isključivo ukoliko isti kasni sa svojim obavezama i ukoliko je na osnovu nadležnog pravnog poretka na to obavezan. Što se tiče ovih troškova, nalogodavac se mora obratiti direktno dužniku.

4. TIMOCOM sebi zadržava pravo da će, nakon završetka postupka, uništiti svu dokumentaciju koja se ne mora čuvati iz razloga koji je određen zakonom.

§ 5 Drugo


1. Svi sporazumi se moraju pismeno potvrditi.

2. Ako nalogodavac nije potrošač, Diseldorf je mesto ispunjenja i mesto sudske nadležnosti. Važi nemačko pravo.

3. Ukoliko je neka od odredaba nedelotvorna ili će postati nedelotvorna, ovo se ne odnosi na delotvornost svih drugih odredaba ili sporazuma. Stranke imaju obavezu da umesto nedelotvornih odredaba ustanove delotvorni sporazum koji je najbliži svrsi nedelotvornih odredaba.

Štand: 1.1.2024.

do vrha