skip navigation

Opšti uslovi korišćenja (AGB)

Kontakt Centrala

+49 211 88 26 88 26

+49 211 88 26 16 00

info.de@timocom.com

1. Opšte

(1) Za sve isporuke i performanse is ovog ugovornog odnosa važe isključivo sledeći uslovi. Obaveze i uslovi korisnika su čak i tada neobavezujući kada TIMOCOM to izričito ne zabranjuje.

(2) TIMOCOM zadržava pravo na izmenu ili dopunu uslova na kraju svakog obračunskog perioda. TIMOCOM će korisnike informisati o izmenama na jasan način na računu i u sistemu pametne logistike. Smatra se da je korisnik pristao na izmene osim ukoliko u najkraćem roku, a najkasnije u roku od mesec dana iste ne odbije. U slučaju bezuslovnog plaćanja računa, smatra se da je dat pristanak kao što je saopšten.

(3) Objašnjenja uz ugovor, dopune i izmene ugovora moraju biti u pisanoj formi da bi bili delotvorni. Ukoliko se strane dogovore da trećem pravnom licu odobre korišćenje sistema pametne logistike, tada druga strana daje tom korisniku punomoćje o primanju obrazloženja TIMOCOM-a.

(4) Kada se u ovom ugovoru spominju osobe (na primer korisnik), naziv se odnosi na oba pola, ženski i muški.

2. Predmet ugovora

(1) TIMOCOM daje korisniku pravo na upotrebu korisničke platforme (licence) uz periodičnu nadoknadu (u daljem tekstu: licenca). Obim licence zavisi od individualnih dogovora. TIMOCOM može po svom nahođenju omogućiti korisniku pristup korisničkoj platformi (u daljem tekstu: Smart Logistics System (sistem pametne logistike)) uz pomoć instaliranog softvera, kombinacije od korisničkog imena i lozinke, veb pristupom ili uz pomoć interfejsa do postojećeg hardverskog i softverskog okruženja kod korisnika. Rad sistema pametne logistike se zasniva na serverima koji su priključeni na internet, kojima je moguće pristupiti jedino putem onlajn veze.

Izuzetak je vreme kada serveri koje TIMOCOM koristi nisu dostupni iz tehničkih ili drugih razloga na koje TIMOCOM ne može da utiče ili vreme koje je neophodno radi održavanja servera radi ispunjavanja ugovornih performansi, kod smetnji kod pristupa koje je nemoguće izbeći prema trenutnom stanju tehnike. TIMOCOM će planirane radove održavanja i nadogradnje po mogućstvu obavljati pre 07.30 sati i nakon 18:00 sati radnim danom (po srednjeevropskom i letnjem srednjeevropskom vremenu) i vikendom celodnevno.

(2) Ukoliko TIMOCOM korisniku stavi na raspolaganje pristup sistemu pametne logistike pomoću softvera, to se prema sopstvenom nahođenju može sprovesti npr. kao ponuda za preuzimanje ili preko App Store® Apple®, Google Play™ itd. Preuzimanje i instalacija softvera nisu deo usluge TIMOCOM-a, već to korisnik obavlja samostalno i na sopstvenu odgovornost. U slučaju odobrenja prava pristupa preko online registracije korisničkim imenom i lozinkom ili preko veb pristupa TIMOCOM zadržava pravo da postavi određene zahteve u vezi sa sastavom lozinke ili primeni lokalna bezbednosna obeležja, kao što su postojeće tehnike autentifikacije operativnog sistema korisničkog krajnjeg uređaja.

(3) Izbor, nabavku i aktiviranje dostupnog hardvera i softvera i veze za prenos podataka vrši isključivo korisnik i to na sopstveni rizik.

(4) TIMOCOM ima pravo da u okviru daljeg razvoja i optimizovanja svojih proizvoda vrši izmene na istim, sve dok iste ne dovedu do značajnih smanjenja performansi.

(5) TIMOCOM može korisniku preko sistema pametne logistike prosleđivati informacije o ponudama, dobijenim saopštenjima ili transakcijama. TIMOCOM zadržava pravo da ograniči broj, trajanje objave i čuvanje ovakvih poruka.

3. Pravo korišćenja

(1) Ovim Ugovorom dato pravo korišćenja važi isključivo za individualno dogovoreni obim npr. određeni broj individualnih pristupa ili dogovoreni obim podataka u preduzeću korisnika po ekspozituri koja je samostalna ili zavisna, u sistemu pametne logistike i ne može da se prenese na treće ili ostale ekspoziture.

(2) Pravo korišćenja odnosi se samo na unose i upite granski specifičnih poslovnih podataka u uobičajenom poslovanju. Svi podaci moraju biti tačni i moraju se dokazati na zahtev TIMOCOM-a. Zastareli ili nakupljeni podaci se moraju izbrisati ako ne postoji zakonska obaveza čuvanja. Nije dozvoljeno korišćenje za sledeće svrhe ili sadržaje:
a) Neželjene vesti, kao što su na primer spam, masovni upiti, generalno oglašavanje i opšte ponude.
b) Ilegalne svrhe, lažno predstavljanje, prevare i obmane.
c) Kršenje prava, kao što su na primer, prava ličnosti, pravo na intelektualnu svojinu i prava na privatnost trećih lica.
d) Sastavljanje banki podataka, naročito na način koji omogućuje kreiranje profila drugih korisnika.
e) Unos programskih kodova koji utiču na funkcionisanje uređaja ili ovog softvera.
f) Sadržaje TIMOCOM-a ili treće strane, koji na primer druge korisnike ometaju, opterećuju ili im nanose štetu kroz pozive na bojkot, lančane poruke, uhođenje, pretnje, uvrede, narušavanje ugleda, diskriminaciju, govor mržnje, nanošenje štete poslovanju, izraze seksualne prirode, slike brutalnosti, nasilja ili golotinje.
g) Sadržaje koji su protivni zakonu ili moralu ili za čije slanje korisnik nije ovlašćen.

(3) Podaci koje Smart Logistics System stavlja na raspolaganje smeju biti izvezeni isključivo putem dostupne funkcije za izvoz ili štampanje. Za automatizovano korišćenje sistema pametne logistike, bilo da je to putem interfejsa, softvera drugog proizvođača, botova, skripti ili drugih pomoćnih sredstava koji odstupaju od standarda uobičajenih pregledača, kao što su npr. Chrome™, Firefox® ili Microsoft Edge®, neophodna je pismena saglasnost TIMOCOM-a.
Sve ponude TIMOCOM-a koje odobravaju korišćenje u neograničenom obimu po fiksnim cenama podležu Fair-Use principu. Ovim principom TIMOCOM želi da za sve korisnike zadrži pravedan i kvalitetan doživljaj korišćenja. Zbog toga TIMOCOM zadržava pravo da preduzme odgovarajuće mere radi ograničavanja prava korišćenja korisniku ukoliko ovaj svojim ličnim ponašanjem opterećuje resurse TIMOCOM-a na način koji znatno ugrožava raspoložive kapacitete servera, protok ili kapacitet memorije. Ovakva ograničenja mogu nastupiti npr. u obliku ograničavanja broja upita ili transakcija u minuti za jedan nalog ili ograničenja memorije.

(4) TIMOCOM zadržava pravo da prekine vezu korisniku ka sistemu pametne logistike kao i da obriše podatke, ukoliko se na taj način sprečava ili prekida kršenje važećeg zakona ili dobrog ponašanja. Isto važi i kada je stanje softvera, jednog programa ili sistema pametne logistike TIMOCOM-a tehnički ugroženo od strane korisnika.

(5) Ukoliko korisnik zanemari ugovornu obavezu, naročito obavezu po tački 3 (1) ili (2), tački 4 (1), tački 5 (2), (4) ili (5) ili tački 7 (2) ili (3) ili nakon opomene uđe u zakašnjenje zbog neke druge povrede ugovora TIMOCOM se oslobađa obaveze pružanja usluge („blokada“), ali zadržava pravo na naknadu od suprotne strane.

(6) U svakom slučaju kršenja odredaba ugovora pod tačkom 3 (1) ili (2), ili tačkom 5 (2), (4) ili (5) korisnik snosi kaznu u visini od 12 mesečnih pretplata. Dokazivanje manjih šteta prepušta se korisniku.

3a. Pravo korišćenja pametne aplikacije Profili preduzeća:

(1) Smart App (pametna aplikacija) Profili preduzeća odobrava korisniku, ako je dogovoreno, mogućnost pregleda postojećih podataka o firmi od strane korisnika sistema pametne logistike.

(2) Korisnik može takođe dodati i podatke svog preduzeća u Smart Logistics System drugima na uvid. Pristup detaljnijim podacima drugih preduzeća korisnik dobija nakon unosa podataka sopstvenog preduzeća.

(3) Podaci se nude u uobičajenom poslovnom obimu u redovnom poslovanju. Najstrožije je zabranjeno kopiranje banke podataka, delimično ili u celosti.

(4) Podaci moraju biti aktuelni. Ukoliko TIMOCOM dozna o nepotpunostima ili nepravilnostima podataka korisnika, TIMOCOM ga može izvestiti o toj grešci. Ukoliko korisnik ne ispravi ili dopuni svoje podatke u roku od 7 dana od primanja informacije od strane TIMOCOM-a, TIMOCOM ima punomoćje od korisnika, ali nije obavezan, da promeni ili dopuni njegove podatke u njegovo ime i jemstvo u skladu oficijalnim podacima Agencije za privredne registre.

(5) TIMOCOM zadržava pravo kod kršenja navedenih odredbi (3) i (4), da blokira podatke korisnika kao i pristup korisnika pametnoj aplikaciji Profili preduzeća.

(6) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje Ugovora iznosi 1 mesec i produžava se uvek za 1 mesec, ukoliko Ugovor nije pre toga redovno raskinut od jedne od ugovorenih strana.

3b. Pravo korišćenja pametne aplikacije Tereti i pametne aplikacije Tovarni prostor

(1) Pametne aplikacije Tereti i Tovarni prostor omogućuju korisniku, ukoliko je tako dogovoreno, unos kapaciteta vozila i ponude tereta, kao i pretragu ponuđenih kapaciteta vozila i tereta, za međunarodni drumski transport uz pomoć sistema pametne logistike.

(2) Unos mora da bude potpun, jednostavnim fontom bez dodatnih razmaka ili nekih drugih znakova namenjenih isključivo za naglašavanje i sa ispravnim podacima u predviđenim poljima za unos. TIMOCOM zadržava pravo da unose podataka, koja ne ispunjavaju te kriterijume, odn. smernice i cifre 3 stava 2, automatski izbriše.

(3) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3c. Pravo korišćenja pametne aplikacije Rute i troškovi

(1) Smart App Rute i troškovi omogućava, kao što je dogovoreno, prenos podataka za prikaz karte i proračun ruta putem interneta za korisnika. Svi prikazi karata su – kao i sve karte – podložni stalnim promenama i nikad ne oslikavaju stvarnost u potpunosti. TIMOCOM dakle ne duguje osiguranje da je prikaz karte i drugih podataka ispravan. Ugovorna obaveza TIMOCOM-a se svodi na dostupnost, prepravku i vizualizaciju podataka za korisnika.

(2) Podaci i informacije prikazani u pametnoj aplikaciji Rute i troškovi se nabavljaju od trećih. TIMOCOM zadržava pravo raskida ugovora u slučaju netačnog ili ne pravovremenog samostalnog dobavljanja, osim ako korisnik može da dokaže TIMOCOM-ovu krivicu.

(3) Smart App Rute i troškovi kao prioritet prilikom pretrage može postaviti nazive mesta ili poštanske brojeve. Pri tom je moguće dobiti rezultate pretrage sa drugačijim nazivima mesta ili višestrukim ponavljanjem. TIMOCOM ne duguje ispravni automatski izbor željenog mesta kroz program. TIMOCOM takođe ne preuzima garanciju za ispravnost i potpunost u vezi sa srodnim podacima kao npr. poštanski brojevi, podaci o ulicama ili drugih dodatnih informacija. Karte su podložne promenama u zavisnosti od tehničkog stanja. Ne postoji garancija za podatke, kao ni za potpunu ispravnost i stanje karata.

(4) Materijal karata i drugi srodni podaci (satelitski snimci, informacije o putarinama, saobraćajna ograničenja, POI, itd.) se dobijaju od davaoca licence. Karte, korišćeni podaci i funkcije su zaštićeni autorskim pravima i isključivo su vlasništvo TIMOCOM-a i/ili njegovih davalaca licenci i partnera i osigurani su međunarodnim ugovorima i drugim zakonima zemlje, u kojima se koriste. TIMOCOM garantuje korisniku neprenosivu, neisključujuću podlicencu takvih karata, koje se koriste u TIMOCOM-ovim proizvodima, isključivo za internu upotrebu korisnika. Korisnik ne sme da kopira, rastavi, izdvoji, promeni ili napravi proizvode izvedene iz tih karata. Korisnik ne sme da izvede izvorni kod, izvorne datoteke ili strukturu karata u potpunosti ili delimično, kao ni da pokuša takav izvod, bilo preko ponovne konstrukcije, rastavljanja, dekompilacije ili na druge načine. Korisnik ne sme da koristi proizvode za vođenje uslužnog preduzeća ili u druge svrhe, koje uključuju preradu karata kroz druge osobe ili jedinice. Korisnik ne dobije prava vlasništva, oni ostaju kod davaoca licence. Napomena o copyright-u, podacima izvora ili vlasništvu karata u ili na kartama ne sme biti promenjena, sakrivena ili izbrisana.

(5) Ukoliko treći dobavljači, koji su postojali pri potpisivanju ugovora, povećaju cene prema TIMOCOM-u, TIMOCOM ima pravo da cene odn. licence koje se plaćaju srazmerno poveća za korisnika. Povećanje cene stupa na snagu 4 nedelje pre prvog u mesecu po dobijanju obrazloženja. Ukoliko povećanje cene za korišćenje pametne aplikacije Rute i troškovi premaši 10% u jednoj kalendarskoj godini, korisnik ima vanredno pravo raskida ugovora, koje može da se obavi 2 nedelje nakon obaveštenja o povećanju cene.

(6) TIMOCOM zadržava pravo da, prema sopstvenoj proceni, u svako doba modifikuje, proširuje, izbriše ili ponovo uredi prikaze karata i podataka, uključujući i sposobnosti i specifikacije za prikaz karata i dodatnih funkcija u vezi sa kartama. TIMOCOM nije u obavezi da dostavi ili sprovede rad na održavanju, ispravljanje grešaka, korekture (patch), ažuriranje (update) ili poboljšanje (upgrades).

(7) Uz to važe ovi uslovi za krajnjeg korisnika (HERE uslovi korišćenja)

(8) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3d. Pravo korišćenja pametne aplikacije Praćenje

(1) Smart App Praćenje omogućuje korisniku, ukoliko je to dogovoreno, pristup funkciji za praćenje kojom on postojeće podatke o svojim vozilima dobijene radio ili satelitskom vezom, kao što su npr. podaci o položaju Global Positioning Systems (GPS), sa postojećih uređaja za praćenje ili senzorske podatke drugih sistema vozila prenosi u sistem pametne logistike (u daljem tekstu: Otpremanje) i osim toga ih prikazuje samom sebi ili drugim korisnicima sistema pametne logistike (u daljem tekstu: Posmatrač) uz pomoć ograničenog odobrenja. Takođe Smart App Praćenje omogućuje posmatraču prikaz ovakvih podataka uređaja za praćenje u vozilima drugih korisnika, nakon što su za to dobili odgovarajuće odobrenje. Neophodni sastavni element za prikaz ovakvih podataka je ugovor sa nekim ponuđačem telematskog sistema za otpremanje, kao i licenca za pametnu aplikaciju Rute i troškovi ili neka slična odgovarajuća alatka za prikaz kartografskih podataka koju podržava Smart API Praćenje TIMOCOM-a.

(2) Korisnik se obavezuje, ukoliko je odobrio posmatraču prikaz podataka telematskog sistema njegovog vozila, da će te podatke staviti na raspolaganje neprekidno tokom dogovorenog vremenskog perioda u skladu sa trenutnim stanjem tehnike. Korisnik je sam odgovoran za ispravan i pravovremen prenos podataka na TIMOCOM.

(3) Korišćenje i obrada podataka sa telematskih sistema u tuđim vozilima koje korisnik nije trajno iznajmio ili uzeo na lizing, nije dozvoljeno, ukoliko se to ne odigrava u okviru odobrenja u skladu sa odeljkom 1 između 2 korisnika sistema pametne logistike. Za otpremanje telematskih podataka podizvođača koji stalno ili gotovo redovno rade za korisnika potrebna je saglasnost TIMOCOM-a. U slučaju kršenja ovog stava TIMOCOM ima pravo da blokira podatke tog telematskog sistema.

(4) Podaci o poziciji se smeju koristiti isključivo za koordinaciju angažovanja praćenih vozila, odn. telematskih sistema u okviru namene usluge. Nije dozvoljeno označavanje priključenih telematskih sistema u okviru usluge stvarnim imenima fizičkih lica (npr. imenom vozača).

(5) Korisnik pre početka korišćenja obaveštava sva lica opremljena telematskim sistemom o datoj saglasnosti za obradu podataka od strane TIMOCOM-a, vrsti obrađenih podataka, svrsi i trajanju obrade, preduzećima koja učestvuju u obradi podataka, kao i o mogućnosti prekida prenosa podataka.
Ukoliko je prema na korisnika primenljivom pravu neophodna saglasnost lica opremljenih telematskim sistemom, korisnik će obezbediti sve neophodne saglasnosti ili prema odgovarajućem primenljivom pravu eventualno dozvoljene alternative (npr. kolektivne ugovore) u pisanoj formi. Korisnik je obavezan da odgovarajuće dokaze čuva dve godine po okončanju trajanja ugovora i da na zahtev njihov original dostavi TIMOCOM-u.

(6) Ukoliko korisnik prekrši propise o zaštiti podataka, pre svega iz gorepomenutih stavova 4 odn. 5, TIMOCOM ima pravo da momentalno otkaže ugovor sa posmatračem, odn. korisnikom. Korisnik oslobađa TIMOCOM svih obaveza, koji rezultuju u vezi sa ili iz nepoštovanja propisa o zaštiti podataka, pre svega iz gorepomenutih stavova 4 odn. 5, od strane korisnika.

(7) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3e. Pravo korišćenja pametne aplikacije Tenderi

(1) Smart App Tenderi odobrava korisniku, ako je dogovoreno, mogućnost raspisivanja tendera za dodelu stalnih ugovora u transportnoj i logističkoj branši izabranoj ciljnoj grupi (u daljem tekstu: Raspisivač tendera), odnosno davanja ponuda na određenom tenderu (u daljem tekstu: Ponuđač). Smart App Tenderi omogućava korisniku opisivanje, obradu i prenos ponuda radi pripreme nezavisno sklopljenih ugovora.

(2) Pravo na korišćenje za raspisivača tendera počinje prijemom uplate prvog računa TIMOCOM-a ili odobravanjem pristupa pametnoj aplikaciji Tenderi preko TIMOCOM-a.

(3) Tender ne predstavlja obavezujuću ponudu, već poziv za davanje ponuda i ne obavezuje na zaključenje ugovora. Oglašivač prima k znanju da se ponuda cene odnosi isključivo na uslugu koju je ponudio. Važeći ugovor se može zaključiti tek nakon saglasnih izjava ponuđača tovara i ponuđača usluge prevoza.

(4) Ponuđač je vezan svojom ponudom na period od 1 meseca po isteku tendera.

(5) TIMOCOM zadržava pravo da vrši proveru tenderske ponude najduže 2 radna dana nakon objavljivanja, kao i da vrši proveru ponuda ponuđača na ispravnost, potpunost i logičnost. Ponuda se smatra nelegitimnom u slučaju da krši važeća prava ili vladine zabrane, prava trećih lica ili dobre običaje. Ponuda se smatra nepotpunom kada nedostaju značajni ugovorni delovi ili neophodne informacije kao npr. odgovarajuća odobrenja ili licence za izvođenje. Ponuda se smatra npr. neodlučujućom ukoliko npr. dominira reklamna komponenta ili ukoliko se odnosi isključivo na pojedinačni transport.

(6) Ukoliko TIMOCOM čak i naknadno utvrdi da je tačka 5 prekršena od strane ponuđača ili raspisivača tendera, zadržava pravo da obriše tender iz pametne aplikacije Tenderi, da ga obustavi ili da ga ne objavi, uz zadržavanje prava na nadoknadu.

(7) TIMOCOM zadržava pravo da objavi isključivo one ponude raspisivača tendera iz pametne aplikacije Tenderi koji poseduje najmanje prosečni bonitet priznatog kreditnog biroa i protiv kog nema poznatih okolnosti koje bi mogle konkretno ugroziti finansijsko odvijanje tendera. Prosečna ocena boniteta odgovara na primer, približno indeksu većem od 300 kod Creditform e.V. u Nemačkoj, “B” kod Euler Hermes Kreditversicherungs-AG ili „R“ kod Coface AG u Evropi. Ukoliko vrednost boniteta tender-nalogodavca opadne ispod ove vrednosti tokom trajanja tendera, ili ukoliko TIMOCOM primi informacije o okolnostima koje mogu ugroziti naknadnu isplatu objavljenih tendera, TIMOCOM može ponudu od trenutka saznanja o umanjenoj oceni okončati ili suspendovati do rešavanja umanjenog boniteta.

(8) TIMOCOM ima pravo da preuzme prenos ponuda ka tenderu ili istovremenu procenu tendera radi poravananja zahteva za ovaj tender od strane TIMOCOM-a.

(9) TIMOCOM ima poseban prostor za pitanja potencijalnih ponuđača za određeni tender. TIMOCOM zadržava pravo da produži vreme trajanja tendera za ono vreme koje je potrebno odgovoriti na pitanja koja zahtevaju više od jednog radnog dana. TIMOCOM takođe zadržava pravo da izbriše unose koje krše propise tačke 3 stava 2 ovih uslova.

(10) Za sve unose i ponude korisnika u okviru tendera, koji TIMOCOM objavi ili prosledi preko pametne aplikacije TIMOCOM, odgovoran je isključivo taj korisnik. TIMOCOM ne garantuje za te unose ili ispunjavanje ugovornih obaveza ugovora kao ni za tajnost informacija proisteklih iz istih i sam ne predstavlja ugovornu stranu. TIMOCOM ne odgovara za unose ili mogućnosti ponuđača, naročito ukoliko se unose na molbu tender-nalogodavca.

(11) TIMOCOM zadržava pravo na brisanje unosa od strane ponuđača kao i na odbijanje prosleđivanja, ukoliko dođe do činjenica koje ukazuju na direktno ugrožavanje performansi ponuđača, odnosno, ukoliko postoje zakonski ili regulacioni razlozi koji će ga onemogućiti da sam ispuni tendersku obavezu. TIMOCOM ima pravo na brisanje i onih unosa ili na odbijanje prosleđivanja takvih unosa, koji ne posluju na sopstveno ime i ne koriste sopstveni račun.

(12) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Ugovorni odnos alternativno može da bude obrazložen pojedinačnim istupanjem i završava se automatski završetkom tendera, bez neophodnog raskida. Pravo upotrebe ponuđača koji je pozvan na učešće na tenderu od strane tender-nalogodavca se završava sa okončanjem perioda za ponude, bez potrebe za posebnom najavom okončanja, inače proisteklo iz Ugovora o licenci.

3f. Pravo korišćenja pametne aplikacije Skladišta

(1) Smart App Skladišta omogućava korisniku – ako je dogovoreno – nuđenje skladišnih kapaciteta i uvid u ponuđene skladišne kapacitete. Objava ponuda se može vršiti kako putem Sistema pametne logistike, tako i putem javno dostupne početne strance TIMOCOM-a, kao i putem www.portatio.com.

(2) Zastareli podaci moraju da budu momentalno obrisani. Unos mora da bude potpun, jednostavnim fontom bez dodatnih razmaka ili nekih drugih znakova namenjenih isključivo za naglašavanje i sa ispravnim podacima u predviđenim poljima za unos. TIMOCOM zadržava pravo da unose podataka, koja ne ispunjavaju te kriterijume, odn. smernice i cifre 3 stava 2, automatski izbriše.

(3) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3g. Pravo korišćenja aplikacije Messenger

(1) Messenger omogućuje korisniku, ako je dogovoreno, da u okviru sistema pametne logistike šalje poruke drugom korisniku koji je registrovan za ovu opciju.

(2) Aplikacija Messenger nije zamena za uobičajene otvorene načine komunikacije, a naročito nije podesna za emitovanje hitnih poziva ili sličnih upozorenja odgovornim telima ili institucijama.

(3) Za korišćenje je neophodno otvaranje i održavanje korisničkog profila. Aktiviranjem aplikacije Messenger korisnik može da se prikaže u sistemu pametne logistike kao otvoren za primanje poruka. Za sadržaj poslatih poruka odgovoran je isključivo dotični registrovani korisnik. Poruke koje šalju korisnici ne predstavljaju stav kompanije TIMOCOM niti se TIMOCOM sa njima slaže i podržava ih.

(4) TIMOCOM ne garantuje da će poruka doći do svog cilja. Takođe se ne garantuje da je osoba koja je navedena kao pošiljalac ili primalac poruke zaista i osoba koja šalje ili prima poruku.

(5) TIMOCOM zadržava pravo, ali nije u obavezi, da u skladu sa pravilima o poverljivosti u telekomunikacijama proverava poruke korisnika i da u slučaju kršenja odredbi 3 (2) ovih uslova korišćenja takve poruke blokira ili da onemogući podatke korisnika ili pristup korisnika aplikaciji Messenger.

(6) Korisnik se kroz korišćenje aplikacije Messenger slaže s tim da TIMOCOM čuva poruku koju korisnik šalje preko aplikacije Messenger na serveru u periodu od najmanje 3 meseca po pravilima o poverljivosti u telekomunikacijama radi slanja izabranom korisniku, te da mu omogući prikazivanje poruke. TIMOCOM zadržava poruku za korisnika na serveru dok se poruka po želji svih korisnika koji učestvuju u komunikaciji ne obriše ili kada protekne najmanje 3 meseca od kreiranja i slanja poruke, ukoliko nije drugačije propisano, uređeno ili primenljivo po zakonu, pravno ili institucionalno. Po isteku vremenskog roka za čuvanje poruke, korisnik mora da računa na brisanje poruke bez prethodnog obaveštenja.

(7) Za pridržavanje eventualnih obaveza u vezi sa čuvanjem odgovoran je isključivo korisnik. Za ovo korisnik ima na raspolaganju opciju štampanja koja omogućuje odvojeno čuvanje dokumentacije.

(8) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3h. Pravo korišćenja Smart API Berza tereta

(1) Smart API Berza tereta omogućava korisniku, ukoliko je to ugovoreno, vezu između sistemskog softvera za upravljanje transportom koji se nalazi kod korisnika (u daljem tekstu: TMS) i sistema pametne logistike. Smart API Berza tereta pri tome vrši funkciju interfejsa pomoću kojeg se mogu razmenjivati podaci između TMS korisnika i sistema pametne logistike.

(2) Nije sadržana grafička korisnička površina. Za prikaz sadržaja sistema pametne logistike može biti potrebno da se ugovore dodatne licence.

(3) Povezivanje postojećeg TMS korisnika na Smart API Berza tereta i time na sistem pametne logistike obavlja se u sopstvenoj odgovornosti korisnika. TIMOCOM može korisniku da pomogne stavljanjem na raspolaganje tehničkog opisa interfejsa. Tehnički opis nije sastavni deo ovog ugovora. Ne garantuje se da se tehnički opis može koristiti bez prethodnog poznavanja interfejsa.

(4) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3i. Pravo korišćenja „Usluga upravljanja dokumentima“ (Dokumentenmanagement-Service)

(1) Sistem pametne logistike omogućuje korisniku, ukoliko je to dogovoreno, pristup „Uslugama upravljanja dokumentima“ (u daljem tekstu; DMS) preko kojeg može i drugim korisnicima staviti na raspolaganje dokumente preko sistema pametne logistike (u daljem tekstu: Otpremanje). TIMOCOM zadržava pravo na ograničenje usluge u pogledu formata, volumena i količine dokumenata.

(2) Dokumenti koje je preneo korisnik se šifrirano memorišu u EU. Prijem podataka se obavlja putem preuzimanja od strane korisnika ovlašćenog za to, pri čemu prava na njih zadržava korisnik koji ih je preneo.

(3) DMS nije zamena za elektronski arhiv podataka i treba naglasiti da TIMOCOM ne vrši vremenski neograničeno čuvanje dokumenata bezbedno od revizije. Za pridržavanje eventualnih obaveza čuvanja koje se odnose na poruke odgovornost snosi isključivo korisnik. Po prestanku važenja prava korišćenja, korisnik mora da računa sa brisanjem dokumenata koje je preneo, bez prethodnog obaveštenja.

(4) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3j. Pravo korišćenja Smart API Praćenje

(1) Smart API Praćenje omogućava korisniku, ukoliko je to ugovoreno, vezu između softvera korisnika i sistema pametne logistike. Smart API Praćenje pri tome vrši funkciju interfejsa pomoću kojeg se mogu razmenjivati podaci između softvera korisnika i sistema pametne logistike. Shodno tome u vezi sa telematskim podacima se analogno primenjuju odredbe o zaštiti podataka pametne aplikacije Praćenje.

(2) Nije sadržana grafička korisnička površina. Za prikaz sadržaja sistema pametne logistike može biti potrebno da se ugovore dodatne licence.

(3) Povezivanje postojećeg softvera korisnika na Smart API Praćenje i time na sistem pametne logistike obavlja se u sopstvenoj odgovornosti korisnika. TIMOCOM može pritom da korisniku pomogne stavljanjem na raspolaganje tehničkog opisa Smart API Praćenje. Tehnički opis nije sastavni deo ovog ugovora. Ne garantuje se da se tehnički opis može koristiti bez prethodnog poznavanja interfejsa.

(4) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3k. Pravo korišćenja pametne aplikacije Transportni nalozi

(1) Smart App Transportni nalozi omogućuje korisniku, ukoliko je dogovoreno, otpremanje, obradu, slanje i prikazivanje izjava i dokumenata radi dokumentovanja i podrške zaključenju ugovora o transportu sa drugim ugovornim stranama. Osim toga korisnik može u sistemu pametne logistike sačiniti obrasce, obraditi formulare, komentarisati i čuvati izjave. TIMOCOM može korisniku staviti na raspolaganje dosadašnje transakcije u obliku pregleda.

(2) Druge ugovorne strane mogu biti korisnici sistema pametne logistike kao i treći kontakti koje navedu sami ponuđači tereta. Takva treća lica slanjem dokumenata ili izjava ne dobijaju sopstveno pravo korišćenja za sistem pametne logistike.

(3) U formularima iz tehničkih razloga pojedini podaci mogu biti unapred podešeni. Prethodno podešavanje nije preporuka TIMOCOM-a. Korisnik će ove podatke u slučaju potrebe prilagoditi na sopstvenu odgovornost. Individualnim jezičkim podešavanjima korisnika u sistemu pametne logistike mogu se promeniti naslovi i opisi u okviru nekog formulara i zbog toga oni mogu odstupati između pošiljaoca i primaoca neke izjave. Naslovi i opisi u formularima kao i njihovi prevodi služe isključivo kao pogodnost za odgovarajućeg korisnika i predstavljaju neobavezujuće predloge formulacije TIMOCOM-a. Korisnici će se sami dogovoriti o tumačenju ovakvih pojmova u naslovima i opisima u formularu. Kao prethodno podešavanje za dokumente označene kao „obavezujući“ služi jezičko podešavanje sastavljača formulara.

(4) Korisnik je svestan toga da se u slučaju davanja saglasnih izjava u vezi sa bitnim sastavnim elementima nekog transporta u okviru pametne aplikacije Transportni nalozi zaključuje važeći ugovor između učesnika sa potvrđenim pravima i obavezama.

(5) TIMOCOM može pružiti podršku korisniku prilikom izvršenja obaveze čuvanja podataka. Radi toga TIMOCOM može prikupljati, čuvati i obrađivati podatke koji nastanu prilikom transakcija do isteka 10 poslovnih godina. Za poštovanje eventualnih obaveza čuvanja podataka odgovoran je isključivo korisnik. TIMOCOM nudi funkciju izvoza podataka kako bi korisniku omogućio njihovo posebno čuvanje. TIMOCOM zadržava pravo da shodno Fair-Use principu u skladu sa tačkom 3.3 ovih uslova ograniči korišćeni memorijski prostor za čuvanje transakcija, dok se za veći potrebni prostor mora postići poseban dogovor. Ukoliko korisnik zahteva pristup ovim sačuvanim podacima odnosno njihovo izdavanje nakon okončanja korisničkog ugovora, TIMOCOM ima pravo da takav pristup odobri, odnosno da podatke izda tek nakon primerene naknade troškova kao i još neplaćenih potraživanja iz ovog ugovora o licenci.

(6) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

3l. Pravo korišćenja pametne aplikacije Upiti za transport

(1) Smart App Upiti za transport odobrava korisniku, ako je dogovoreno, mogućnost dodele pojedinačnih naloga za terete nekoj izabranoj ciljnoj grupi (u daljem tekstu: Ponuđač tereta), odnosno davanja cena na neku ponudu (u daljem tekstu: Ponuđač). Smart App Upiti za transport omogućuje korisniku opis i obradu pojedinačnih naloga za terete kao i slanje ponuda i cena.

(2) Ciljna grupa mogu biti korisnici sistema pametne logistike kao i treći kontakti koje navedu sami ponuđači tereta.

(3) TIMOCOM zadržava pravo da ograniči broj ponuđača koji se mogu izabrati za ponudu pojedinačnog naloga za prevoz tovara. TimoCom takođe zadržava pravo da ograniči vremenski period između ponude i planiranog termina isporuke.

(4) Ponuda tovara ne predstavlja obavezujuću ponudu, već poziv za davanje ponuda i ne obavezuje na zaključenje ugovora. Ponuđač tovara prima k znanju da se ponuda cene odnosi isključivo na uslugu koju je ponudio. Važeći ugovor se može zaključiti tek nakon saglasnih izjava ponuđača tovara i ponuđača usluge prevoza.

(5) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana. Pravo korišćenja ponuđača usluge prevoza koga je ponuđač tovara pozvao da dostavi ponudu se završava dodelom posla jednom od ponuđača prevoza bez potrebe za posebnim otkazom, a inače završetkom prava korišćenja iz postojećeg ugovora o licenci.

3m. Pravo korišćenja Smart API Transportni nalozi

(1) Smart API Transportni nalozi omogućava korisniku, ukoliko je to ugovoreno, vezu između softvera korisnika i sistema pametne logistike. Smart API Transportni nalozi pri tome vrši funkciju interfejsa pomoću kojeg se mogu razmenjivati podaci između softvera korisnika i sistema pametne logistike.

(2) Nije sadržana grafička korisnička površina. Za optimalni prikaz sadržaja sistema pametne logistike može biti potrebno da se ugovore dodatne licence.

(3) Povezivanje postojećeg softvera korisnika na Smart API Transportni nalozi i time na sistem pametne logistike obavlja se u sopstvenoj odgovornosti korisnika. TIMOCOM pritom može korisniku da pomogne stavljanjem na raspolaganje tehničkog opisa proizvoda. Tehnički opis nije sastavni deo ovog ugovora. Ne garantuje se da se tehnički opis može koristiti bez prethodnog poznavanja kompjuterskih mreža.

(4) Korisnik je obavezan da obezbedi obradu podataka isključivo u svrhu dogovorenu ovim ugovorom.

(5) Ugovorni odnos koji se plaća počinje obostranim potpisivanjem Ugovora o licenci ili pismenom potvrdom prijema TIMOCOM-a i može biti obostrano raskinut redovnim putem i bez navođenja razloga sa otkaznim rokom od 14 dana pre kraja kalendarskog meseca. Trajanje ugovora je mesec dana i produžava se uvek na mesec dana, ukoliko isti nije otkazan redovno od jedne od ugovornih strana.

4. Cena korišćenja

(1) Naknada za korišćenje dospeva pre početka perioda korišćenja i mora dospeti kod TIMOCOM-a najkasnije trećeg radnog dana odgovarajućeg perioda. Obračuni za dodatne usluge od strane TIMOCOM-a dospevaju odmah. Troškove plaćanja preuzima korisnika izuzetkom zakonskog pravila za SEPA-plaćanja. Ukoliko nije izričito drugačije dogovoreno, TIMOCOM ima pravo da račune sastavlja i šalje elektronski. Ukoliko Korisnik za to ne stavi na raspolaganje odgovarajuću adresu e-pošte ili želi slanje računa u papirnoj formi, za to se zaračunava realno nastali trošak.

(2) Pravo korisnika na nadoknadu ili povraćaj nadoknade zbog žalbe je isključen, osim u slučaju neosporne ili pravno pozitivno rešene protivtužbe.

(3) Ukoliko je TIMOCOM korisniku zbog plaćanja nadoknade za licencu za određeni obračunski period unapred odobrio popust, onda ne važi ovaj popust retroaktivno za Ugovor ili deo Ugovora, ako se isti završava pre isteka obračunskog perioda redovnim otkazom od strane korisnika. Isto važi, kada je otkaz nastao zbog važnog razloga od strane TIMOCOM-a.

(4) TIMOCOM ima pravo da cenu ugovorene licence godišnje primereno poveća, ukoliko nije izričito zagarantovana cena za to razdoblje. TIMOCOM će najaviti povećanje cene pismenim putem u roku od najmanje 4 nedelje unapred. Ukoliko povećanje cene iznosi više od 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, stranka ima posebno pravo na otkaz u roku od 14 dana od trenutka kada nova cena stupi na snagu. Izostanak popusta ili istek vremenski ograničene posebne ponude ne smatra se povećanjem cene u svrhu ove klauzule. Ukoliko TIMOCOM jednom ili više puta ne iskoristi svoje pravo na povećanje cene, time se ne odriče prava kao takvog. Avansno plaćanje ne daje garanciju cene za unapred uplaćeno razdoblje.

5. Ravnopravni tretman, podlicence, zaštita prava

(1) Licenca omogućuje korisniku pristup sistemu pametne logistike pored drugih korisnika bez prava na prioritet u odnosu na ostale korisnike.

(2) Ovaj Ugovor o licenci ne daje ovlašćenje za davanje podlicenci ili za prenos podataka dobijenih sistemom pametne logistike kao ni upotrebne mogućnosti trećim licima, naročito za upotrebu softvera za sopstvenu tehničku zaštitu kompjuterskih prava, korišćenog u sistemu pametne logistike (u daljem tekstu: Softver). Softver i njegov zaštitni kôd su zaštićeni autorskim pravom i isključivo su vlasništvo firme TIMOCOM kao i njenih davalaca licenci i partnera i osigurani su međunarodnim ugovorima i drugim zakonima države u kojoj se koriste.

(3) Softver može da sadrži kodove koji su intelektualna svojina treće strane zajedno sa napomenama o tome, moguće preko povezivanja. Licence za ove kodove treća strana daje korisniku na osnovu ugovora o licenciranju ili odredbi. Korisnik prihvata važenje ovog ugovora ili odredbi o licenciranju. Ukoliko su i u meri u kojoj su ovi ugovori o licenci u suprotnosti sa ovim ugovorom, te odredbe imaju prioritet u odnosu na ovaj ugovor.

(4) Korisnik nema pravo na softversko-tehničku podršku, na naknadne isporuke ažuriranja ili dalje nosače podataka, a naročito ne pravo na izvorni kod, obrnuti inženjering, rastavljanje ili menjanje softvera. Korisniku je zabranjena upotreba softvera za dalji softversko-tehnički razvoj, izmenjene verzije ili pravljenje kopija trećim licima, čak i drugim korisnicima. Svako takvo korišćenje, bilo kopiranjem, paralelnom ili upotrebom na različitim radnim mestima ili za različite branše i\ili ekspoziture zahteva pismenu saglasnost o dodatnim plaćenim licencama.

(5) Korisnik je dužan da obavesti TIMOCOM o svakoj značajnoj promeni u trgovinsko-poslovnom registru preduzeća odmah po saznanju o nastaloj promeni. Ovo se posebno odnosi na transformacije, promene adrese, kao i ispisivanje ili upisivanje u trgovinsko-poslovni registar ovlašćenih lica koja zastupaju preduzeće.

6. Garancija i odgovornost

(1) TIMOCOM garantuje isključivo da Smart Logistics System služi za upotrebu u dogovorenom obimu. Navodi u opisu proizvoda, prospektima i uputstvima za upotrebu stavljenih na raspolaganje od strane TIMOCOM-a predstavljaju neobavezujuće preporuke. Dalja odgovornost TIMOCOM-a je isključena. TIMOCOM naročito ne preuzima odgovornost za aktuelnost, tačnost i potpunost informacija postavljenih od strane drugih korisnika niti za kompatibilnost Sistema pametne logistike sa računarskom opremom korisnika ili upotrebljenim vezama za prenos podataka.

(2) Uređivanje hiperveza i preko početne stranice TIMOCOM-a dostupnih informacija na internet stranicama trećih lica ne predstavljaju deo ugovornih obaveza. Ne služe ni za detaljnije objašnjavanje ugovornih obaveza. Uređivanje hiperveza odnosno preko hiperveza dostupnih stranica nisu pod neprekidnom kontrolom. TIMOCOM iz tog razloga ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj ili tačnost.

(3) TIMOCOM ne odgovara za štetu nastalu između različitih korisnika, gubitkom ili greškama u prenosu podataka ili drugačije. TIMOCOM ne odgovara za štetne programe ili programske kodove (viruse, trojance, crve i sl.) koje Korisnici prenose preko Sistema pametne logistike ili koji su preneti u njihovim dokumentima, prilozima ili opisima ponuda ili odatle se šire. Korisnik neposredno odgovara za prenos štetnog softvera.

(4) TIMOCOM nije ni ugovorni partner ni posrednik prilikom zaključenja ugovora uz pomoć sistema pametne logistike niti prenosilac relevantne izjave u vezi sa tim. TIMOCOM iz tog razloga ni na koji način ne garantuje pravilno odvijanje sklopljenih ugovora između samih korisnika ili postizanje ekonomskog uspeha. Korisnik sam proverava pravilnost dospelih podataka i unosa trećih lica. Poruke koje korisnici šalju i prikazuju preko sistema pametne logistike ne predstavljaju izjave ili stavove kompanije TIMOCOM, niti ih TIMOCOM odobrava ili ih prihvata kao svoje. TIMOCOM ne garantuje da će neko saopštenje ili obaveštenje poslato preko sistema pametne logistike dostići svoj cilj, odnosno da će ga korisnik na kojeg je adresirano primiti i pročitati. Takođe se ne garantuje da je osoba koja je navedena kao pošiljalac ili primalac nekog saopštenja ili obaveštenja zaista i osoba koja šalje ili prima poruku.

(5) Korisnik oslobađa TIMOCOM svih odgovornosti nastalih kao posledica upotrebe Sistema pametne logistike od strane korisnika koja nije u skladu sa ovim ugovorom. TIMOCOM iste ugovore sklapa i sa drugim korisnicima i ukoliko je potrebno (nakon prethodnog izmirenja pojedinih potraživanja za odštetu TIMOCOM-a) zastupa eventualno postojeće zahteve za izmirenjem odštete prema drugim korisnicima radi pokrivanja štete za korisnika.

(6) Opasnost od neprenošenja ili pogrešnog prenošenja podataka pada na teret korisnika onog trenutka kada podaci izađu iz zone uticaja TIMOCOM-a .

(7) Ograničenja i isključenja odgovornosti u ovom ugovoru za štetu korisnika ne važe u sledećim slučajevima
a) ako je štetu prouzrokovao TIMOCOM ili njegov punomoćnik namerno ili iz grubog nehata,
b) ako je TIMOCOM ili njegov punomoćnik prekršio neku bitnu ugovornu obavezu koja se mora ispuniti po smislu i svrsi konkretnog ugovora ili njeno ispunjenje zapravo omogućuje pravilno sprovođenje ugovora i u čije poštovanje se redovno sme imati poverenje,
c) zakonska odgovornost TIMOCOM-a u skladu sa obavezujućim pravom, kao na primer zakonom o odgovornosti za proizvode, davanje garancija, ili
d) zakonska odgovornost
TIMOCOM-a ili njegovih punomoćnika za povredu života, tela i zdravlja lica.

(8) Ukoliko je korisnik preduzeće, odgovornost TIMOCOM-a se prilikom zaključenja ograničava na sledeće predvidive tipične štete:
a) u slučajevima prethodnog odeljka 7 a) u slučaju grubog nehata prostih punomoćnika,
b) u slučajevima prethodnog odeljka 7 b) u slučaju prostog nehata.
Za gubitak podataka, programa i njihovu rekonstrukciju korišćenjem sistema pametne logistike TIMOCOM odgovara u slučajevima gornjeg stava 7 tačke a) i b) samo u meri u kojoj bi ovaj gubitak kod korisnika mogao biti sprečen primerenim preventivnim merama, kao što je, na primer, redovna zaštita podataka.

(9) Sastavni delovi sistema pametne logistike koji se označavaju kao „BETA“ ili „BETA-verzija“ predstavljaju isključivo nedovršene proizvode u smislu pogodnosti za svakodnevnu upotrebu, koji u sebi imaju sve glavne funkcije, ali u pogledu performansa, kompatabilnosti i stabilnosti postoje ograničenja, jer se prema dosadašnjem iskustvu ne mogu simulirati sva hardverska i softverska okruženja, odn. ponašanje pri korišćenju, pre objavljivanja. TIMOCOM dakle stavlja na raspolaganje takve BETA-sastavne delove sistema pametne logistike samo za neobavezna testiranja, za koja su neophodni izveštaji o iskustvu korisnika. Osobine proizvoda i oslobođenost od teških grešaka ne mogu da se garantuju. Korisnik prihvata, da TIMOCOM ne odgovara za moguće prekide korišćenja sistema, gubitak podataka, neispravnosti i štete nakon tih neispravnosti, kao i promakle dobitke. Korisnik mora pre instalacije i korišćenja BETA dela sistema pametne logistike da obavi potpuni bekap lokalnog sistema, uključujući podatke.

(10) Korisnik sam snosi odgovornost za korišćenje svog pristupa sistemu pametne logistike, zabranjena mu je svaka vrsta zloupotrebe, kao i svaki pokušaj da informacije učitava sam, bez ovlašćenja ili preko trećih lica ili da vrši zahvate u sistemu pametne logistike. U takvim slučajevima on snosi nastale troškove, što uključuje i izdatke firme TIMOCOM za proveru uređaja i/ili izdatke koji su posledica nedostataka i smetnji, koji leže u domenu odgovornosti korisnika. Korisnik mora odmah da obavesti TIMOCOM o mogućnosti pristupa neovlašćenih trećih lica ili o drugim vrstama narušavanja bezbednosti podataka koje su mu poznate ili koje pretpostavlja, kao i o postavljenim zahtevima trećih lica protiv njegovog korišćenja Sistema pametne logistike ili protiv TIMOCOM-a i da odmah, i za TIMOCOM besplatno, preduzme sve ostale potrebne radnje, posebno ako to od njega zahteva TIMOCOM i ako potrebne mere ne prekoračuju primereni nivo troškova, kako bi se omogućila efektivna pravna zaštita.

7. Reklamacije

(1) Ukoliko TIMOCOM primi informacije o korisniku koji je prekršio obaveze iz transportnog Ugovora, ovog ugovora ili nekog drugog važećeg zakona (u nastavku: žalba), TIMOCOM ima pravo ali ne i obavezu da ovu žalbu bez navođenja prekršioca oštećenoj strani, nakon saslušanja i provere prosledi drugim korisnicima.

(2) Korisnik protiv koga je podneta žalba (u daljem tekstu: Optuženi) je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od jedne nedelje od prijema obaveštenja o žalbi, izvesti TIMOCOM u pisanoj formi o njenom sadržaju i da otkloni uzroke žalbe, ili da bar opravda zašto mu je potrebno više vremena.

(3) Ukoliko učesniku u njegovom objašnjenju ne pođe za rukom da pobije protiv njega iznetu sumnju u kršenje obaveza, TIMOCOM ima pravo – ali ne i obavezu – da od korisnika zatraži pomoć u toku sledeće nedelje. Ograničena pomoć je dostupna, kada se ista TIMOCOM-u ne čini nerazumna.

(4) Prava iz stavova 2 i 3 u vezi sa pravom na blokadu ili prekidom postoje isključivo radi zaštite interesa TIMOCOM-a. Ukoliko TIMOCOM isto ne koristi, odgovornost prema preostalim korisnicima je isključena.

(5) TIMOCOM nije u obavezi da proverava pristigle žalbe.

8. Vanredni otkaz, trajanje licence, opšte odredbe

(1) Trajanje prava na upotrebu se određuje prema pojedinačno dogovorenim licencama. Tokom trajanja besplatne probne faze važi obostrana mogućnost na vanredni otkaz.

(2) Obe strane imaju pravo na vanredni raskid ugovora u slučaju važnog razloga bez pridržavanja otkaznom roku. Važan razlog za vanredni raskid Ugovora od strane TIMOCOM-a predstoji naročito kada:
a) je korisnik platežno nesposoban ili mu isto preti,
b) odbijeno otvaranje postupka insolventnosti nad imovinom korisnika zbog nedostatka mase ili ukoliko korisnik mora produžiti osiguranje pod zakletvom,
c) se korisnik ogrešio o odredbe i uslove, koji dovode ugrožavanja namene Ugovora, ili do blokiranja u skladu sa tačkama 3 paragraf 4 ili 5,
d) korisnik sa ugovorom ili novcem za nadoknadu koji odgovara jednom mesecu, kasni duže od 14 kalendarskih dana ili
e)ukoliko se kadrovski odnosi u preduzeću korisnika promene u visini od 25% ili više ili ga pravno zastupaju druga lica, u odnosu na vreme kada je ugovor sklopljen.
f) korisnik, njegovi zakonski zastupnici ili njegova povezana preduzeća stupe u konkurenciju sa TIMOCOM-om.

(3) Pravo na upotrebu važi od trenutka davanja prava preko TIMOCOM-a i okončava se istovremeno kada je izvršen prekršaj.

(4) Nakon isteka Ugovora korisnik mora odmah obrisati softver koji je dobio i koji je kod njega instaliran bez prava na zadržavanje i prekinuti svako dalje korišćenje Sistema pametne logistike. Isto tako korisnik nakon toga mora prekinuti dalje slanje podataka na eventualno dogovoreni interfejs.

(5) Ukoliko je korisnik preduzetnik, pravno lice javnog prava ili javni fond u skladu sa čl. 310 paragraf 1 rečenica 1 Građanskog zakonika ili ukoliko nema opštu pravnu nadležnost u Nemačkoj, kao mesto izvršenja i sudska nadležnost dogovoren je Diseldorf. Važi pravo države Nemačke pod okriljem prava UN o prodaji dobara.

(6) Ukoliko TIMOCOM dostavlja korisniku prevod ovog ugovora ili dela ugovora, nemačka verzija ostaje merodavna i pravno obavezujuća, ukoliko se u odgovarajućem prevodu nalazi neslaganje prema nemačkoj verziji ili odstupanje od nje.

(7) U slučaju da pojedine odredbe ovih uslova nisu efektne, važnost preostalih odredbi ostaju na snazi. Umesto nevažeće odredbe važi efektna odredba u skladu sa dogovorom i to ona koje je sledeća po svrsi nakon nevažeće odredbe.

9. Zaštita podataka

(1) Korisnik je saglasan da TIMOCOM čuva tehničke podatke korisnika radi njegove identifikacije i klasifikacije, bezbednosti podataka i za poboljšanje prenosa podataka. U to mogu spadati anonimni podaci krajnjeg uređaja kao što su korišćeni operativni sistem, rezolucija monitora, pretraživač, ID i brzina procesora i fizička memorija, kao i podaci koji pod određenim okolnostima mogu ukazivati na lice, kao što su IP i MAC adresa, identifikacija uređaja, DNS domen, putanja instalacije, identifikacija korisnika, podešavanje jezika, kolačići i podaci telematskog sistema.
TIMOCOM obrađuje lične podatke korisnika date prilikom prijavljivanja i korišćenja sistema pametne logistike, kao što su ime korisnika, njegova titula, podaci za kontakt, pripadnost nekom preduzeću korisnika i navedena znanja jezika, unosi, saopštenja, kao i informacije koje korisnik sam učini dostupnim trećim licima u svom profilu ili korišćenjem mogućnosti primene sistema pametne logistike. TIMOCOM koristi ove podatke u sledeće svrhe:
- nuđenje i održavanje dogovorene usluge
- obavljanje transakcija koje je inicirao korisnik
- provera identiteta korisnika
- obezbeđenje poštovanja ovih uslova korišćenja
- ispunjenje zakonskih obaveza ili sprovodivih državnih i sudskih zahteva.
Rokovi za čuvanje ovih podataka zasnivaju se na trajanju i svrsi odgovarajućeg ugovora, ukoliko ne postoje preovlađujući interesi službe koja ih obrađuje ili zakonski rokovi čuvanja.

(2) Korisnik se slaže da TIMOCOM čuva podatke korisnika isključivo radi zaključivanja i ispunjenja ugovora, kao i radi dobijanja informacija o kreditnoj sposobnosti korisnika od odgovarajućih agencija.

(3) Korisnik je saglasan da TIMOCOM lične podatke korisnika može obraditi i poslati firmama kćerkama ili partnerskim preduzećima radi ispunjenja Ugovora o licenci ili uslužnih naloga u vezi sa korisnikom. Trenutno su to:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Pariz;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barselona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath.

Ova preduzeća obrađuju podatke korisnika isključivo po nalogu TIMOCOM-a u skladu sa njegovim uputstvom i TIMOCOM ih je obavezao na poštovanje važećih zakonskih odredbi o zaštiti podataka. Do ustupanja ličnih podataka korisnika trećim licima osim toga može doći u slučaju zakonskih odredbi, izvršnih službenih ili sudskih naloga, kao i radi sprečavanja ili suzbijanja krivičnih dela ili kršenja odredbi ove licence. Podatke koji nisu lični, kao npr. anonimizovani podaci ili podaci koji su namenjeni trećim licima za postizanje cilja ugovora TIMOCOM može čuvati i obrađivati, kao i slati trećim licima.

(4) Korisnik u svakom momentu ima pravo u odnosu na TIMOCOM na besplatnu informaciju o svojim čuvanim ličnim podacima kao i pravo na ispravljanje, brisanje, ograničavanje obrade ili neslaganje sa obradom kao i pravo na prenosivost podataka ako za to postoje odgovarajući uslovi u skladu sa propisima o zaštiti podataka. Korisnici mogu u svako doba postaviti pitanje o svojim pravima, dati izjavu o opozivu ili ograničenju obrade ličnih podataka na:

TIMOCOM GmbH
Poverenik za zaštitu podataka
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
e-pošta: datenschutz(at)timocom.com

Opoziv ili ograničenje ne utiče na stanje ugovora i obavezu plaćanja korisnika. Korisnik prihvata da TIMOCOM usled takvog opoziva ili ograničenja možda više neće biti u stanju da omogući dalje korišćenje sistema pametne logistike.
Istovremeno korisnik ima pravo da podnese žalbu nadzornom organu nadležnom za TIMOCOM. To je Pokrajinski poverenik za zaštitu podataka i slobodu informisanja Severne Rajne - Vestfalije: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Korisnik je odgovoran za korišćenje sistema pametne logistike uz poštovanje propisa o zaštiti podataka. Korisnik se obavezuje da će se prilikom obrade podataka uz pomoć sistema pametne logistike pridržavati svih relevantnih odredbi o zaštiti podataka u skladu sa odgovarajućim važećim pravom. Korisnik oslobađa TIMOCOM svih potraživanja koja proističu iz ili u vezi sa nepridržavanjem odredbi koje se odnose na zakone o zaštiti podataka, odredbi ugovora ili drugih zakonskih odredbi.

6) Korisnik je u obavezi da obavesti sva lica pogođena korišćenjem sistema pametne logistike pre početka korišćenja o datoj saglasnosti za obradu podataka od strane TIMOCOM-a, vrsti obrađenih podataka, svrsi i trajanju obrade, preduzećima koja učestvuju u obradi podataka, kao i o mogućnosti da se prenos podataka okonča. Ukoliko je prema zakonima koji se primenjuju na korisnika pre korišćenja sistema pametne logistike neophodna saglasnost pogođenih lica, korisnik će se uveriti da su prikupljene sve neophodne saglasnosti ili prema primenjenom pravu dozvoljene alternative (npr. sporazum o radu) u pisanoj formi. Korisnik je obavezan da odgovarajuće dokaze čuva dve godine po okončanju trajanja ugovora i da na zahtev njihov original dostavi TIMOCOM-u.

(7) TIMOCOM upozorava da će prema čl. 31. saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG), podaci o protivugovornim obavljanjima nepodmirenih potraživanja iz ugovornih odnosa biti dostavljeni na SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, ukoliko se otvoreno potraživanje temelji na ugovornom odnosu koje se zbog neplaćenih obveza može trenutno otkazati i ako se otvoreno potraživanje koje je prešlo dospelost unutar Vama navedenog roka ne podmiri. Ostale informacije o SCHUFA možete naći na www.meineSCHUFA.de.

Štand: 1.01.2020. godine

§1 Usluga

1. TIMOCOM GmbH će raditi isključivo kao podrška nalogodavca prilikom naplaćivanja njegovog čistog iznosa računa. TIMOCOM će po svojoj sopstvenoj oceni zatražiti od dužnika zauzimanje stava odnosno uplatu otvorenih potraživanja.

2. TIMOCOM neće preuzeti jamstvo za uspeh intervencije.

3. Uplate, bonifikacije ili kompenzacije dužnika nakon urađene intervencije važe kao uspeh intervencije, ako nalogodavac u roku od 2 nedelje nakon najavljenog termina za plaćanje ne dokazuje TIMOCOM-u da nije bilo poravnanja potraživanja.

4. Pravo nalogodavca je da u svako vreme sprovodi i druge mere u svrhu naplaćivanja potraživanja.

§ 2 Naknada

1. Račun dospeva po prijemu.

2. TIMOCOM može od dužnika dospeo novac nameniti za sopstvene tužbe protiv nalogodavca (promet tekućim računom).

3. TIMOCOM sebi zadržava pravo da naplati iznos računa zajedno sa drugim računima, ukoliko iz poslovnog odnosa već postoji ovlašćenje za naplatu nalogodavca. Nalogodavac, što se toga tiče, TIMOCOM-u daje punomoć da može naplatiti nesporni iznos računa sa poznatog poslovnog konta.

§ 3 Početak i završetak

1. Nalogodavac je vezan 3 radna dana za svoju ponudu davanja naloga. Ugovor stupa na snagu prihvatanjem naloga od strane TIMOCOM-a. Za prihvatanje nije potrebna posebna forma i može uslediti bez reči. Što se tiče TIMOCOM-a, Ugovor se smatra prihvaćenim naročito onda kada TIMOCOM može dokazati da je već intervenisao kod dužnika.

2. Nalogodavac može otkazati nalog uz pridržavanje roka od 2 nedelje. Ako je već urađena intervencija kod dužnika, nalogodavac i dalje ima obavezu da informiše o uplati postupka za koji je dao nalog, a TIMOCOM i dalje ima pravo na dogovorenu naknadu.

3. Svaka stranka i dalje ima pravo na vanredan otkaz u slučaju teških povreda obaveza.

4. Ukoliko nalogodavac ili dužnik izgubi ili završi svoj status korisnika kod TIMOCOM-a u vezi sa nalogom intervencije, i nalogodavac i TIMOCOM imaju pravo na povlačenje sa Ugovora. U tom slučaju, Ugovor važi kao ukinut za budućnost.

5. Ako bi se ispostavilo za vreme sprovođenja intervencije, da je potraživanje nenaplativo, intervencija se završi, a ovo će biti javljeno nalogodavcu. Potraživanje važi kao nenaplativo naročito onda, kada je ono sporno, ustupljeno, u sudskom postupku, izvršivo ili opterećeno sa pravima trećih lica ili kada je dužnik platežno nesposoban. U tom slučaju, Ugovor važi kao ukinut za budućnost.

6. Nalogodavac je u obavezi da podrži TIMOCOM pružanjem odgovarajućih informacija. Ukoliko TIMOCOM ne dobije uprkos zahtevu potrebne informacije za obradu naloga u roku od 14 dana, ima pravo da okonča nalog i da ga preračuna sa osnovnim naknadama, odnosno do tada nastalim nadoknadama u slučaju uspeha.

§ 4 Odgovornost

1. Odgovornost TIMOCOM-a za štetu nalogodavca zbog preuzimanja ili sprovođenja ugovora je ograničena na sledeće slučajeve
a) ako je štetu prouzrokovao TIMOCOM ili njegov punomoćnik namerno ili iz grubog nehata,
b) ako je TIMOCOM ili njegov punomoćnik prekršio neku bitnu ugovornu obavezu što ugrožava postizanje cilja ugovora,
c) odgovornost TIMOCOM-a zbog prevare ili davanja garancija,
d) odgovornost TIMOCOM-a u skladu sa obavezujućim pravom, kao na primer zakonom o odgovornosti za proizvode,
e) zakonska odgovornost
TIMOCOM-a i njegovih punomoćnika za povredu života, tela i zdravlja.

2. Ukoliko je korisnik preduzeće, odgovornost TIMOCOM-a se prilikom zaključenja ograničava na sledeće predvidive tipične štete:
a) u slučajevima prethodnog odeljka 1 a) u slučaju grubog nehata običnih punomoćnika,
b) u slučajevima prethodnog odeljka 1 b) u slučaju prostog nehata.

3. Nalogodavac je odgovoran za to da je otvoreni iznos dospeo, da je nesporan, kao i da TIMOCOM dobije sva potrebna dokumenta i informacije. Napominje se da nalogodavac može tražiti povraćaj troškova naknade uspešne intervencije od dužnika isključivo ukoliko isti kasni sa svojim obavezama i ukoliko je na osnovu nadležnog pravnog poretka na to obavezan. Što se tiče ovih troškova, nalogodavac se mora obratiti direktno dužniku.

4. TIMOCOM sebi zadržava pravo da će, nakon završetka postupka, uništiti svu dokumentaciju koja se ne mora čuvati iz razloga koji je određen zakonom.

§ 5 Drugo

1. Svi sporazumi se moraju pismeno potvrditi.

2. Ako nalogodavac nije potrošač, Diseldorf je mesto ispunjenja i mesto sudske nadležnosti. Važi nemačko pravo.

3. Ukoliko je neka od odredaba nedelotvorna ili će postati nedelotvorna, ovo se ne odnosi na delotvornost svih drugih odredaba ili sporazuma. Stranke imaju obavezu da umesto nedelotvornih odredaba ustanove delotvorni sporazum koji je najbliži svrsi nedelotvornih odredaba.

Štand: 1.10.2014. godine

do vrha