Logističko znanje 11.01.2021
4

TIMOCOM pomoć za početnike: Od čega se sastoje transportni troškovi?

Sanduci se nalaze na kalkulatoru za obračun troškova prevoza.

Više od 90% robe se prevozi u drumskom saobraćaju. Kako bi teret stigao od mesta A do mesto B, potreban je špediter ili prevoznik. Koliko on može i mora obračunati za svoju uslugu kako bi roba stigla i on ne bi vozio po ceni koštanja? Bavimo se time od čega se sastoje varijabilni i fiksni troškovi prevoza.

Osnivanje sopstvenog preduzeća i njegovo etabliranje na tržištu može biti veliki izazov. U ovoj Blog seriji TIMOCOM nudi pomoć prilikom starta u samostalnost za transportna preduzeća, špeditere i logističare. Cilj nije da se start-upovima, zainteresovanim za osnivanje i onima koji su nedavno postali samostalni ponudi savetovanje za osnivanje. Umesto toga, mi nudimo čvrste praktične savete iz logistike koji treba da daju prvu pomoć na putu u samostalnost. U ovom članku razmatramo cenovne faktore koji se razlikuju od naloga do naloga: varijabilne troškove.

 

Šta utiče na transportne troškove  – Varijabilni troškovi

Kako kao špediter ili vozač kamiona sada možete optimalno obračunati svoje troškove prevoza i izračunati Vašu profitnu maržu? Za to morate poznavati poslovne izdatke koji se menjaju od naloga do naloga, kao i fiksne troškove za održavanje poslovanja, i uključiti ih u Vaš obračun troškova. U zavisnosti od preduzeća i vozila oni mogu biti veoma različiti. U obračun se moraju uključiti sledeći faktori jer oni variraju po nalozima.

Transportne troškove ili troškove prevoza određuje rastojanje od mesta isporuke, putarine u mnogim evropskim zemljama, troškovi goriva, trajanje i vremenski okvir transporta, količina kao i težina robe.

 

 Vrsta robe

Svejedno da li se radi o čvrstom ili tečnom, pojedinačnom ili opasnom dobru: U zavisnosti od transportovanih dobara varira vrsta transporta, a time i njihova cena. Građevinski materijali mogu zahtevati transport rasutog tereta, a hrana hladnjaču. Ako se radi o robi na paletama, furgon bi bio odgovarajuće transportno sredstvo. Kod robe koja se mora posebno osigurati, potrebno je vozilo sa čvrstom zadnjom podiznom rampom.

Pored izbora transportnog sredstva, zapremina i težina su važan obračunski osnov za kalkulaciju transportnih troškova.

Na primer, pojedinačno lako i malo dobro se može jednostavnije pretovariti nego velika kabasta i teška dobra.

Uz to dolazi i pitanje šta se mora uzeti u obzir prilikom isporuke. Da li se do mesta utovara i istovara može lako stići i da li su ona dostupna preko utovarne rampe?  Da li na mestu istovara postoje pomoćna sredstva za istovar? Eventualno se moraju preduzeti posebne mere za pretovar, što se odražava na cenu ponude.

 

Obim naloga

Uticaj na transportne troškove ima i ukupan obim naloga. Važno je uzeti u obzir broj paleta ili količinu u tonama, dimenzije kod kabastih dobara ili kompleksno osiguranje tereta, kao i broj kubnih metara.

 

Troškovi vozila

U zavisnosti od deonice koja se vozi, menjaju se troškovi goriva za transportni nalog. Što je udaljenije mesto istovara, to su, naravno, viši troškovi goriva i svih drugih potrošnih materijala, kao što je, na primer, ulje.

 

Kilometri

Pored obima naloga još jedan faktor određuje cenu goriva: udaljenost od mesta istovara.

Broj kilometara utiče na trajanje transporta dobara, što sa svoje strane utiče na fiksne troškove kao što su plate. Kod svake vožnje nastaju osnovni troškovi. Rečenica „što je kraća deonica, to je povoljnije slanje špedicijom“, nažalost ne važi.

 

Putarine

U mnogim evropskim zemljama, pa tako i u Nemačkoj, mora se platiti putarina za kamione. Naknada za korišćenje putne mreže u zavisnosti od deonice zavisi od kategorije vozila, kategorije štetnih materija, broja osovina i pređene deonice. Ona se može jednostavno dobiti kod preduzeća za naplatu putarine.

 

Trajanje i vremenski period

Vreme je još jedan faktor. Ukoliko u vremenski period transporta spadaju praznici ili dani između praznika i vikenda isporuka se odlaže. Takođe i prilikom vožnji u inostranstvo može doći do čekanja na državnim granicama ili do kašnjenja, na primer, zbog kontrole. Ako se preuzima ili isporučuje dodatni teret, očekivano vreme dolaska transporta se može odložiti, što dodatno utiče na troškove.

 

Cene koje pokrivaju troškove  umesto rata cenama

Dobro proračunata kalkulacija cene je važan sastavni element samostalnosti. U zavisnosti od preduzeća i naloga, cene ponuda za logističke usluge u Nemačkoj mogu znatno varirati. Paušalno preporučene cene zbog toga nisu moguće. U logističkoj branši konkurencija je nesporna jer na tržištu postoje mnogobrojna transportna preduzeća. Generalno se preporučuje ne prodavati poslovično „ispod cene“. Vodite računa da uključite maržu  koja pokriva troškove u Vašu transportnu cenu i da se toga držite i u pregovorima o cenama. Jer imajući u vidu dobre poslovne odnose i stabilnu budućnost kao preduzeće može se reći: Ne izvršavajte nalog za i po bilo koju cenu. U TIMOCOM-ovom blogu objašnjavamo zašto svi učesnici profitiraju od poštenih cena ponude. Jer u drumskom saobraćaju se moraju platiti cene koje transportnim preduzećima omogućuju da voze po cenama višim od cene koštanja.

Kako biste opstali kao preduzeće, špediterske pošiljke se moraju tačno kalkulisati.  Špediteri i logističari moraju uzeti u obzir mnoge faktore prilikom kalkulacije troškova. Ali ako su poznati i procenjeni svi varijabilni troškovi transporta, time je učinjen značajan korak za vođenje rentabilnog preduzeća. Pored varijabilnih troškova, moraju se uzeti u obzir još i fiksni troškovi poslovanja. Ali fiksni izdaci se moraju nadoknaditi troškovima vožnje po kilometru. U sledećem članku bloga se zbog toga bavimo fiksnim troškovima Vaših transporta.

Postanite insajder u branši

Primajte redovno relevantne članke, dragocene stručne priloge i ekskluzivne izveštaje za korisnike!


Prijava za bilten

Pop-up image - Logistic
Da li želite da postanete stručnjak u logistici?

Od sada možete da primate naše uzbudljive vesti iz logistike putem e-mejla.  Budite jedna od kompanija koja će imati korist od naših obaveštenja.

do vrha